Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):375-387
Travma Deneyimlemiş Bir Örneklemde Durumluk Öfke Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması
S Cankardaş, E Şalcıoğlu
İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir
Öfke, birçok ruhsal problem ile birlikte ortaya çıkan, kimi zaman bir semptom olarak da ele alınan, bu nedenle klinik araştırmalarda ölçülmesinin faydalı olacağı duygusal bir tepkidir. Bu çalışmada Durumluk Öfke Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin sınanması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini fiziksel ve cinsel şiddet deneyimi olan, yaşları 18 – 57 arasında değişen 578 kadın oluşturmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılığı hem Cronbach alfa katsayısı hem de iki yarım test güvenirliği hesaplanarak; yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi kullanılarak, ölçüt bağıntılı geçerliliği travmatik stres ve sürekli öfke puanları arasındaki ilişki incelenerek ve yordayıcı geçerliliği regresyon analizi yapılarak test edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı .94; iki yarım test güvenirliği .88 ve Guttman İki-Yarı kat sayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizinde ölçeğin iki faktörden oluştuğu, iki faktör arasında yüksek düzey pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Durumluk öfke düzeyi ile travmatik stres belirtileri arasında yüksek düzey pozitif ilişki olduğu, durumluk öfke düzeyinin travmatik stres belirtilerindeki değişimin %22’sini açıkladığı görülmüştür. Bu bulgular Durumluk Öfke Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğuna işaret etmektedir. Durumluk öfke ölçeğinin, özellikle psikolojik travma alanında yapılan çalışmalarda hem tedavi etkililiğinin tespit edilmesinde hem de önleyici çalışmalar geliştirmede kullanılabilecek yardımcı bir araç olduğu düşünülmektedir
Turkish Adaptation Study of the State Anger Scale in a Traumatized Sample
Anger is an emotional response that occurs with many mental problems, sometimes treated as a symptom, so it would be useful to measure in clinical studies. This study aims to adapt the State Anger Scale to Turkish and to test the validity and reliability of the scale. A sample of 578 women who experienced physical and sexual abuse, aged between 18 to 57 participated in the study. The internal consistency of the scale was calculated by calculating both Cronbach’s alpha coefficient and Guttman split-half reliability. While the construct validity of the scale was examined by exploratory factor analysis; the criteria validity of the scale was tested by examining the relationship between traumatic stress and trait anger levels. The predictive validity was tested by regression analysis. The internal consistency coefficient of the scale was a = .94; the split-half reliability coefficient was .89. Results of factor analysis revealed that the scale consisted of two factors that have a high-level positive relationship. The state anger and traumatic stress symptoms were related positively, and state anger level explained 22% of the variance in traumatic stress symptoms. These findings suggest that the Turkish version of the State Anger Scale (STAS) is a valid and reliable measurement tool. The STAS is thought to be a useful tool for both determining the effectiveness of treatment and developing preventive studies especially in the studies of psychological trauma