Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):361-374
Şizofrenide Uzun Etkili Enjektabl Antipsikotik Tedaviye Geçişin Bakım Yükü Üzerine Etkisi
EÖ Tozoğlu, G Özpolat
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum
Bu çalışmadaki temel amacımız, oral tedaviden uzun etkili antipsikotik tedavilere geçişin şizofreni hastalarında bakım veren yükü üzerinde oluşturduğu farkı araştırmaktır. Yükle ilgili olabilecek diğer faktörler de tartışılmıştır. Çalışmaya en az bir yıldır şizofreni tanısı almış ve oral paliperidon veya aripiprazol alan hastaların bakıcıları (n:138) dahil edildi. Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği (ZBYÖ) ve Klinik Global İzlenim-Hastalık Şiddeti (KGİÖ-Ş) ölçeği başlangıçta ve uzun etkili enjektabl antipsikotiklere geçişten 1 yıl sonra uygulandı. Bakım yükü ile ilişkili olabilecek diğer faktörler de ele alındı. Uzun etkili enjekte edilebilir antipsikotiklere geçildikten sonra ZBYÖ ve KGİÖ-Ş puanlarında anlamlı düşüşler bulund. Paliperidon ve aripiprazol kullanan gruplar karşılaştırıldığında; ZBYÖ puanlarındaki düşüş anlamlı değilken, KGİÖ-Ş puanlarındaki düşüş anlamlıydı. Bakım veren yükü, hastanın yaşı, KGİÖ-Ş puanı, aynı evde geçirilen süre, hastalık süresi ve hastaneye yatış sayısı ile pozitif korelasyon gösterdi. Bakım verenin yaşı, eğitim düzeyi ve geliri arasında anlamlı negatif ilişki bulundu. Sonuç olarak bu çalışmada bakım veren yükünün azaltılmasında değiştirilebilir bir faktör olan uzun etkili enjekte edilebilir antipsikotiklere geçilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Effect of Transition to Long-acting Injectable Antipsychotic Treatment on Care Burden in Schizophrenia
The main aim of this study is to investigate the difference of transition from oral to long-acting antipsychotic treatments on caregiver burden of patients with schizophrenia. Other factors that may be related to the burden were also discussed. Caregivers (n:138) of patients diagnosed with schizophrenia for at least one year and who received oral paliperidone or aripiprazole were included in the study. The Zarit Caregiver Burden Scale (ZCBS) and The Clinical Global Impression-Disease Severity (CGI-S) were administered at baseline and 1 year after switching to long-acting injectables. Demographic characteristics of caregivers and patients were evaluated to determine other factors associated with the burden. Significant decreases were found in the ZCBS and CGI-S scores after transitioning to long-acting injectable antipsychotics. When the groups using paliperidone and aripiprazole were compared; the decrease in ZCBS scores was not significant, the decrease in CGI-S scores was significant.Caregiver burden was positively correlated with patient's age, CGI-S score, time spent in the same house, duration of illness, and the number of hospitalizations. A significant negative correlation was found among the caregiver’s age, educational level and income. In conclusion, in the present study the importance of switching to long-acting injectable antipsychotics, which is a modifiable factor, to reduce caregiver burden was emphasized.