Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):311-323
Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım: Sağlıklı - Kalıcı Kilo Verme ve Psikolojik Belirtiler Üzerine Etkileri
D Şayık, A Ak, ED Öğrünç, SS Ermis, A Musmul
Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir
Obez bireyler normal kilolu olan bireylere göre fiziksel ve psikolojik hastalıklar yönünden daha fazla risk taşıyabilmektedir. Bu çalışma, obez hastalara Obezite Merkezinde uygulanan multidisipliner yaklaşımın sağlıklı - kalıcı kilo verme ve psikolojik belirtilere etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipte olan bu araştırma 12 aylık (6 modül) Obezite Merkezi Eğitim Programını (OMEP) tamamlamış 50 obez birey ile yapılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 47,36±12,88 ve %96,0’ı (n=48) kadındır. İlkokul ve ortaokul mezunu olan katılımcıların Beden Kitle İndeksi (BKİ) daha yüksektir. Katılımcıların 12 aylık multidispliner yaklaşımlı OMEP sonrasında metabolizma yaşı, vücut ağırlığı, BKİ, vücut yağ kitlesi ağırlığı ve yağsız doku kitlesi ağırlığının anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır. Katılımcıların Beck Depresyon ortalamasının 18,68±7,94’ten (orta derece depresyon) 10,56±5,60’a (hafif derecede depresyon) anlamlı olarak düştüğü belirlenmiştir. Katılımcıların uygulama sonrasındaki depresyon düzeyi (10,56±5,60) ile modül sonu BKİ değeri (34,48±4,86) arasında ileri düzeyde pozitif pozitif yönde ilişki saptanmıştır. Obezite ile mücadele için obez bireylere uygulanan multidisipliner yaklaşımın kalıcı ve sağlıklı kilo vermede etkili olduğu ve psikolojik semptomları azalttığı görülmektedir. Obez bireylerin kilo verme sürecinde sağlık profesyonelleri tarafından desteklenmeleri önemlidir.
Multidisciplinary Approach to Obesity: Effects on Healthy - Permanent Weight Loss and Psychological Symptoms
Obese individuals are at increased risk for many physical and psychological diseases compared to normal-weight individuals. This study aims to determinethe effectiveness of the multidisciplinary approach applied to obese patients in an Obesity Center on healthy - permanent weight loss and psychological symptoms. This cross-sectional study was conducted with 50 obese individuals who completed the 12-month (6 modules) Obesity Center Training Program (OCTP). The mean age of the participants was 47.36 ± 12.88, and 96.0% (n = 48) were women. The Body Mass Index (BMI) of the participants with an education level of primary and secondary school was higher. The metabolic age, body weight, BMI, body fat mass, and lean tissue mass of the participants decreased significantly after the 12-month multidisciplinary program OCTP. Concurrently, the participants' mean Beck depression scores decreased significantly from 18.68 ± 7.94 (moderate depression) to 10.56 ± 5.60 (mild depression). There was a highly positive correlation between the depression level (10.56 ± 5.60) and the BMI value of the participants at the end of the program (34.48 ± 4.86). The multidisciplinary approach adopted in the fight against obesity is effective in permanent and healthy weight loss in obese individuals and reduces psychological symptoms. It is crucial that obese individuals are supported by health professionals in the weight loss process