Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):298-310
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerde Psikoeğitimin Öfke Davranışlarına Etkisi
HG Yazıcı, M Batmaz
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya
Randomize kontrollü olarak yapılan bu araştırmada antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylere verilen sekiz oturumluk psikoeğitimin öfke davranışları üzerindeki etkisi incelendi. Araştırmanın örneklemini bir askeri hastanenin psikiyatri polikliniğine başvuran antisosyal kişilik bozukluğu tanısı olan 62 hasta basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilerek oluşturdu (deney grubu=32, kontrol grubu=30). Çalışmanın verileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeği (SÖÖİTÖ) kullanılarak toplandı. Deney ve kontrol grubuna uygulanan öntest sonrasında deney grubuna sekiz oturumdan oluşan psikoeğitim uygulandı. Kontrol grubuna herhangi bir girişim uygulanmadı. Deney grubunun eğitimlerinin sonunda hem deney hem kontrol grubuna sontest ve sontestten sonraki birinci ayda ve üçüncü ayda izlem testi uygulandı. Deney ve kontrol grubundaki hastaların son test ve izlemlerinde SÖÖİTÖ puanı karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı. Deney grubundaki bireylerin, SÖÖİTÖ’nün tüm alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının, tekrarlayan ölçümlerdeki değişiminin istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu görüldü. Psikoeğitimin antisosyal kişilik bozukluğu hastalarında öfke davranışını kontrol etmede ve uygun şekilde ifade edebilmede etkili olduğu bulundu. Öfke kontrolünü öğretmek, bireylerin daha üretken ve kontrollü bireyler olma yeteneklerini etkilemektedir. Bu eğitimin devamlılığının sağlanmasının kişilere fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Effect of Psychoeducation on Anger Behaviors in Individuals with Antisocial Personality Disorder
In this randomized controlled study, the effect of eight sessions of psychoeducation given to individuals with antisocial personality disorder on anger behaviors was examined. The sample of the study consisted of 62 patients with a diagnosis of antisocial personality disorder, who applied to the psychiatry outpatient clinic of a military hospital, by selecting by simple random sampling method (experimental group=32, control group=30). The data of the study were collected using the Introductory Information Form and the Trait Anger and Anger Expression Style Scale. After the pretest applied to the experimental and control groups, psychoeducation consisting of eight sessions was applied to the experimental group. No intervention was applied to the control group. At the end of the training of the experimental group, the posttest and follow-up test were applied to both the experimental and control groups in the first month and the third month after the posttest. A significant difference was found when the STAXI scores of the patients in the experimental and control groups were compared in the posttest and follow-up. The change in the mean scores of the individuals in the experimental group from all sub-dimensions of the STAXI in repeated measurements was statistically highly significant. Psychoeducation was found to be effective in controlling anger behavior and expressing it appropriately in patients with antisocial personality disorder. Teaching anger management affects individuals' ability to be more productive and controlled individuals. It is thought that the continuity of this education will benefit individuals.