Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):281-297
Perth Duygusal Tepkisellik Ölçeği - Kısa Formunun Türk Toplum Örneklemindeki Psikometrik Özellikler
G Balaban, Y Bilge
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul
Bu çalışmada Perth Duygusal Tepkisellik Ölçeği’nin kısa formunun Türk toplum örnekleminde psikometrik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Örneklem 18-60 yaş aralığında 236 kişiden oluşmaktadır. Ölçek yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Geçerlik çalışması kapsamında Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği – Kısa Form, Duygusal Tepkisellik Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri (depresyon, somatizasyon, anksiyete ve obsesif belirtiler alt ölçekleri) kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 6 alt bileşen ve 2 üst bileşenden oluşan yapı modelinin ölçeğin yapısına uygun olduğu görülmüştür. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre ise somatizasyonu, obsesif belirtileri ve anksiyeteyi en fazla yordayan değişkenin genel negatif tepkisellik, depresyonu en fazla yordayan değişkenin ise genel pozitif tepkisellik olduğu belirlenmiştir. Perth Duygusal Tepkisellik Ölçeği – Kısa Form alt ve bileşik ölçeklerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Güvenirlik analizleri sonucunda Cronbach Alfa değerleri genel negatif tepkisellik için 0.91, genel pozitif tepkisellik için 0.92, negatif–aktivasyon için 0.76, negatif–yoğunluk için 0.81, negatif–süre için 0.85, pozitif–aktivasyon için 0.79, pozitif–yoğunluk için 0.82, pozitif–süre için 0.83 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak Perth Duygusal Tepkisellik Ölçeği – Kısa Formu’nun Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir
Psychometric Properties of Perth Emotional Reactivity Scale - Short Form in Turkish Community Sample
The aim of this study was to examine the psychometric properties of the short form of the Perth Emotional Reactivity Scale in Turkish community sample. The sample consisted of 236 participants aged between 18-60. The structure of the scale was examined by confirmatory factor analysis. Difficulties in Emotion Regulation Scale - Short Form, Emotional Reactivity Scale and Brief Symptom Inventory (depression, somatization, anxiety and obsessive symptoms subscales) were used for the validity study. As a result of confirmatory factor analysis it was seen that the structure model which has 6 subscale and 2 composite scale was in consistent with the structure of the original scale. Multiple linear regression analysis results indicated that the most predictive variable for somatization, obsessive symptoms and anxiety was general negative reactivity and for depression it was general positive reactivity. No differentiation was found between the subscales and composite scales of Perth Emotional Reactivity Scale – Short Form according to the gender. As a result of reliability analysis the Cronbach’s Alpha values were found as 0.91 for general negative reactivity, 0.92 for general positive reactivity, 0.76 for negative-activation, 0.81 for negative-intensity, 0.85 for negative-duration, 0.79 for positiveactivation, 0.82 for positive-intensity, 0.83 for positive-duration. As a result it was determined that Perth Emotional Reactivity Scale – Short Form is a valid and reliable scale for Turkish community.