Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):245-256
Pandemi Sürecinde Annelerin Koronavirüs Hastalığı Korkusu ve Anne-Çocuk İletişimi
H Kurt
Tarsus Üniversitesi, Tarsus, Mersin
Türkiye salgının ağırlaşmaya başladığı ilk günlerden bugüne COVID-19 virüsünün neden olduğu vaka sayısı ve ölüm oranlarında oldukça kötü bir tablo sergilemektedir. Salgının kötü boyutlara ulaştığı tüm ülkelerde olduğu gibi kısıtlama ve yasaklamalar devreye sokulmaktadır. Hem salgın hem de kısıtlamaların toplum üzerinde çok boyutlu etkileri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada annelerin çeşitli değişkenler açısından COVID-19 korkusu ve bu korkunun anne-çocuk iletişimindeki etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çevrimiçi veri toplama yolu ile 48-72 aylık çocuğu olan 316 anneden bilgi toplandı. Çalışma sonucunda annelerin COVID-19 korkusu ile çalışma hayatının olması, yaşı ve evde bir aile büyüğü ile birlikte yaşıyor olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yapılan regresyon modeli sonucunda ise anne-çocuk iletişim ile COVID-19 korkusu arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (R=.324, R²=.150 p
Mother-Child Communication and Mothers' Fear of Coronavirus Disease During the Pandemic
Since the outbreak began worsening, Turkey has exhibited quite a bad table in the number of cases and death rates. As in all countries where the epidemic has reached bad dimensions, restrictions and prohibitions are implemented. It is known that both epidemics and restrictions have multidimensional effects on society. This study aimed to investigate mothers' fear of COVID-19 in terms of various variables and the effects on mother-child communication. Accordingly, the data were collected from 316 mothers with 48-72 months old children via online data collection. As a result of the study, a significant relationship was found between mothers' fearof COVID-19 and being in business, age, and living with a family member at home. As a result of the regression model, a significant negative relationship was found between mother-child communication and fear of COVID-19 (R=.324, R²=.150 p