Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):152-171
12-18 Yaş Aile Eğitimi Programının Aile İşlevlerine Etkisi
S Şimşek, H Atak
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale
Bu çalışmada 12-18 Yaş Aile Eğitimi Programı’nın (AEP) aile işlevleri üzerindeki etkisi yarı deneysel bir çalışmayla incelenmiştir. Araştırmanın deney ve kontrol gruplarındaki aileler amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Öntest-sontest uygulamalarında Kişisel Değerlendirme Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve Ebeveyn Olarak Ben Ölçeği (EOB) kullanılmıştır. Deney grubunda 14 oturum süren Aile Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda eğitim uygulanmamıştır. Deney grubunda problem çözme, ebeveynlik rolleri, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterebilme, davranışları kontrol etme, genel işlevler alt ölçeklerinin ön test-son test puanları arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu, iletişim işlevi açısından ise anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Kendilerini düzenleme becerilerine ait öntest-sontest ortalamaları arasında da anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sonuç olarak aile eğitim programının ebeveynler üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Kontrol grubunda problem çözme, iletişim, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterebilme, davranışları kontrol etme alt ölçeklerinde öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ebeveynlik rolleri ve genel işlevler alt ölçeklerinde öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Kontrol grubu ebeveynlerin kendilerini düzenleme becerilerine ait öntest-sontest ortalamaları arasında da anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Eğitimin uygulanmadığı kontrol grubunda genel anlamda bir değişiklik yaşanmamıştır.
Effect of 12-18 Age Family Training Program on Family Functions
In this study, the effect of 12-18 Age Family Education Program (AEP) on family functions was examined in a quasi-experimental study. The families in the experiment and control groups of the study were selected by purposeful sampling method. Self-Assessment Scale, The Family Assessment Device (FAD) and Me as a Parent Scale (MPS) were used as pretest-posttest data collection tools. A 14- session Family Education Program was carried out in the experimental group. No study was conducted with the control group. In the experimental group, it was observed that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the sub-scales of problem solving, parenting roles, affective responsiveness, affective involvement, controlling behaviors, and general functioning and there was no significant difference in terms of communication function. A significant difference was also found between the pretest and post-test means of self-regulation skills. As a result, it was determined that the family education program was effective on parents. In the control group, no significant difference was found between the pretest-posttest scores in the subscales of problem solving, communication, affective responsiveness, affective involvement and controlling behaviors. A significant difference was found between the pre-test and post-test scores of parenting roles and general functioning subscales. There was no significant difference between the pre-test and post-test means of the control group parents' self-regulation skills. In the control group, where training was not applied, there was no change in general.