Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):110-121
Lise Öğrencisi Ergenlerde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve İlişkili Faktörler
ÖF Baştuğ, H Arslantaş
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul
Bu araştırma Türkiye’nin Doğusunda yer alan Güneydoğu Anadolu’daki bir ilçede lise öğrencisi ergenlerde travma sonrası stres belirtileri ve ilişkili faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini 10 lisede eğitim gören 9522, örneklemini ise 459 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama amaçlı olarak çalışmada Kişisel Bilgi Formu, Travma Sonrası Stres Tanı Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerinin %51.7’sinin (n=202) 15 yaş ve altı ve %64.2’sinin (n=251) kadın olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %87.2’sinde (n=341) Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirtileri olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin depresyon belirtileri ile TSSB belirtileri arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur. Öğrencilerin stresle başa çıkma tarzları ile TSSB belirtileri arasında sadece çaresiz yaklaşım tarzı ile ilgili anlamlı fark vardır. Yaklaşık on öğrenciden dokuzunun TSSB belirtisi yaşadığı, TSSB belirtileri arttıkça depresif belirtilerinde arttığı ve öğrencilerin stresle baş etmek için çaresiz yaklaşımı kullandıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar bölgede sunulacak olan koruyucu ruh sağlığı hizmetlerine yönelik yapılabilecek müdahaleleri planlayabilmek için önemlidir.
Post-Traumatic Stress Symptoms and Related Factors in High School Student Adolescents
This study was conducted to determine post-traumatic stress symptoms and related factors in high school student adolescents living in a county in Southeast Anatolia. The study used a cross-sectional design. The population of the study consisted of 9522 students, and the sample included 459 students from 10 high schools. A Descriptive Information Form, Post-Traumatic Stress Diagnostic Scale, Beck Depression Scale, and Ways of Coping Questionnaire were used to collect the study data. The findings indicated that that 57.7% (n=202) of the participants were at the age of 15 or younger and that 64.2% (n=251) were female. According to the study, 87.2% (n=341) of the students had symptoms of post traumatic stress disorder (PTSD). There was a statistically significant difference between the students' depression symptoms and PTSD symptoms. A significant difference was found between students' ways of coping with stress and symptoms of PTSD only in terms of the helplessness approach style. It was determined that nine out of ten students experienced symptoms of PTSD, depression symptoms increased as the symptoms of PTSD increased, and that the students used the helplessness approach to cope with stress. These results are important in terms of planning preventive mental health services to be offered in the region