Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):27-39
Uyumsuz Hayal Kurma Kavramının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
FC Yam
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat
Bu araştırmada Eli Somer tarafından tanımlanan uyumsuz hayal kurma kavramını film analizi yöntemiyle incelenmek ve örnek olaylarla somutlaştırmak amaçlanmıştır. Uyumsuz hayal kurma bireylerin işlerine, akademik çalışmalarına odaklanmalarını engelleyen ve kişilerarası sosyal ilişkileri olumsuz etkileyecek şekilde ortaya çıkan hayal kurma davranışları olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada orijinal adı The Sleep Science olan Türkçe’ye Rüya Bilmecesi olarak çevrilen film uyumsuz hayal kurma davranışları açısından analiz edilmiştir. Yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda ilgili filmin bazı sahneleri uyumsuz hayal kurma davranışları açsından incelenmiştir. Diğer açıdan uyumsuz hayalperestlerin günlük yaşamlarında ne gibi zorluklar yaşadığı örnek sahneler analiz edilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Filmin baş kahramanı Stephane'nin deneyimlerine bakıldığında uyumsuz hayal kurmanın bireylerin yaşamları üzerinde olumsuz etkileri olduğu açıktır. Uyumsuz hayal kurma kavramının bireylerin iyi oluşları, zihinsel aktiviteleri, akademik ve sosyal yaşantıları üzerinde olumsuz etkisi olabilecek bir durum olduğu dikkati çekmektedir
Examining the Concept of Maladaptive Daydreaming Using Film Analysis Method
The aim of this study was to examine the concept of maladaptive daydreaming, defined by Eli Somer, with the method of film analysis and to concretize it with case studies. Maladaptive daydreaming is defined as the daydreaming behaviors that prevent individuals from focusing on their job and academic studies and that negatively affect interpersonal social relations. In the study, the movie The Sleep Science was analyzed in terms of maladaptive daydreaming. In this study, document analysis method, which is one of the qualitative research methods, was used. Accordingly, some scenes of the film concerned were examined in terms of maladaptive daydreaming behaviors. On the other hand, it has been tried to reveal what kind of difficulties the maladaptive daydreamers experience in their daily lives by analyzing the sample scenes. Considering the experiences of Stephane, the protagonist of the film, it is clear that maladaptive daydreaming has negative effects on the lives of individuals. It is noteworthy that the concept of maladaptive daydreaming is a situation that may have a negative impact on individuals' well-being, mental activities, academic and social lives.