Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):12-26
Koronavirüs Pandemisinde Annenin Ruhsal Süreçlerinin Çocuklarda Görülen Belirtilere Yansımaları
N Zabcı, G Karadeniz
Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Bu araştırmada pandemi sürecinin çocuklarda daha önceden gözlemlenmeyen davranışsal/duygusal belirtilerin ortaya çıkışını tetikleyip tetiklemediği incelenmiş, annelerin algıladıkları stres ve umutsuzluk düzeyleri ile çocuklarının duygularını kapsayıcı işlevlerinin bu belirtilerin ortaya çıkışı ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, annelerin aldığı sosyal destek,karantina sürecinin uzaması, sosyo-ekonomik koşulların bu değişkenlere etkileri incelenmiş, çocukların uzaktan eğitime uyum niteliğinin, annelerin duygu durumu ve kapsayıcılık işlevleri ile ilişkisi incelenmiştir. Pandemi döneminde 744 anneyle yürütülen çalışmada, Algılanan Stres Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Ebeveyn Çocuk Kapsayıcı İşlev Ölçeği: Kapsanamayan İlişki Alt Boyutu uygulanmıştır. Bulgular, pandemi sürecinin çocuk ve ergenlerin ruhsal süreçlerini önemli ölçüde olumsuz etkilediğine ve çocukların 58%’inde daha önceden gözlemlenmeyen veya artış gösteren duygusal ve davranışsal belirtiler ortaya çıktığına işaret etmektedir. Belirti ortaya çıkışını bildiren annelerin %35,3’i korku ve yalnızlık endişesi ile ilgili belirtilere değinirken, %25’i çocuklarının uyku sorunları yaşadıklarını, %23’ü çocuklarında öfke ve hırçınlık tepkileri gözlemlediklerini ve %17’si bedensel tepkilerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, kapsanamayan ilişki ile çocuklarda belirti ortaya çıkışı arasında anlamlı ve pozitif yönde bir korelasyon olduğu görülmekedir. Kapsayıcı işlevi düşük annelerin umutsuzluk düzeyi ve algıladıkları stres de yüksek olup, yine çocuklarda belirti ortaya çıkışıyla ilişkilidir. Araştırmaya katılan annelerin ruhsal süreçlerini etkileyen en önemli etkenin “sosyal destek” olduğu görülmektedir.
Reflections of the Mother's Mental Processes on the Symptoms Observed in Children During Coronavirus Pandemic
In this study, it was examined whether the pandemic process triggered the emergence of behavioral / emotional symptoms that were not observed in children before and the relationship between the levels of stress and hopelessness perceived by mothers and the emergence of these symptoms as well as their children's emotional functions. In addition, the social support received by mothers, the prolongation of the quarantine process, the effects of socio-economic conditions on these variables were examined. In the study conducted with 744 mothers during the pandemic period, Perceived Stress Scale, Beck Hopelessness Scale and Parent-Child Containing Function Scale: Not-Contained Relationship Subscale was applied. The findings indicate that the pandemic process significantly affects the mental processes of children and adolescents and that 58%of them have emotional and behavioral symptoms that were not observed before or increased. While 35.3%of the mothers who reported the emergence of symptoms mentioned the symptoms related to fear and loneliness, 25%stated that their children had sleep problems, 23%observed anger and irritability reactions in their children and 17%reported somatic symptoms. According to the results of the research, it is seen that there is a significant and positive correlation between not-contained mother/child relationship and occurrence of symptoms in children. In connection with these findings, the hopelessness level and perceived stress of mothers with low containing function are also high, and are also associated with the occurrence of symptoms in children. It is observed that the most important factor affecting the mental processes of the mothers is social support.