Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 22; Sayı: 44>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2019;22(44):94-102
Bayrağa Yüklenen Anlamlar:Sosyal Kimlik Motivasyonlarının Rolü
N Taşdemir
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Bu çalışmanın amacı, bayrak indirme olayına gösterilen tepkilere dayanarak, bayrağa yüklenen anlamları, sosyal kimlik motivasyonlarıyla ilişkili olarak incelemektir. Çalışmada, sosyal kimlik motivasyonları, özsaygı, ait olma, ayırt edilme, anlam bulma, süreklilik ve etkililik bakımından ele alınmaktadır. Çalışmanın verisini bayrak indirme olayını takip eden günlerde (üç gün) Türkiye genelinde basılan gazete haberleri oluşturmaktadır. İlgili haberleri analiz etmek için tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bayrağa yüklenen anlamlar, Bayrak gurur kaynağıdır (sosyal özsaygı), Bayrak biz olmaktır (sosyal ait olma), Bayrak Biz’i diğerlerinden ayırandır (sosyal ayırt edilme), Bayrak bir anlam sahibi olmaktır (sosyal anlam bulma), Bayrak her zaman var olmaktır (sosyal süreklilik), Bayrak bağımsız ve egemen olmaktır (sosyal etkililik) biçiminde tanımlanmıştır. Çalışmanın bulguları tehdit algısına yönelik olarak sosyal kimlik motivasyonları hislerinin korunmaya çalışılması çerçevesinde tartışılmıştır.
Meanings Attributed to the Flag:The Role of Social Identity Motives
The study aims to examine meanings attributed to the flag in relation with social identity motives considering reactions expressed against the incidence of flag lowering. In the study, social identity motives are regarded as self-esteem, belonging, distinctiveness, meaning, continuity, and efficacy. Data of the study consists of national newspapers news published (3 days) following flag lowering incidence. The news are analyzed using thematic analysis technique. Meanings attributed to the flag are defined as Flag is a source of proud (social self-esteem), Flag is being a We (social belonging), Flag is something distinguish us from them (social distinctiveness), Flag is to have a meaning (social meaning), Flag is to be ever (social continuity), and Flag is being independent and sovereign (social efficacy). The findings are discussed considering how feelings of social identity motives are attempted to maintain in the face of perception of threat.