Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(3):907-961
Bağımlılıkla Mücadelede Koruyucu ve Önleyici Faktörlerin İncelenmesi: Yaşam Becerilerinin Rolü*
Y Özbay, Ş Büyüköztürk, İH Tomar, H Eşici, R Aliyev, C Yancar, Z Kurnaz
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep
Gelişimsel olarak risk grubunda bulunan çocuk ve ergenlerin karşı karşıya kalabileceği bağımlılık türleri içinde madde bağımlılığı önemli bir yer tutmaktadır. Bilindiği gibi bağımlılık noktasında gelişimsel olarak risk altında bulunan çocuk ve ergenlerin karşı karşıya kalabileceği madde bağımlılığına yönelik farklı perspektiflere sahip önleme ve müdahale programları geliştirilmektedir. Bununla birlikte madde bağımlılığını önleme amaçlı programların daha çok bilgilendirmeye dayalı oldukları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ergenlerde madde bağımlılığı ile yaşam becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda madde kullanımına/ bağımlılığına ilişkin olarak ergenlerin ve ailelerinin tutumları, düşünceleri ve başlama hikâyelerinden hareketle maddeye başlanma nedenleri, madde kullanmanın sonuçları ve madde bağımlılığını önlemede yaşam becerilerinin önem ve işlevini ortaya koymak amacıyla nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın verileri odak grup görüşmesi tekniği ile ebeveyn (45 ebeveyn) ve gençlerden (42 genç) oluşan toplam 87 kişi ile 10 ayrı görüşmeden toplanmıştır. Elde edilen verilerin incelenmesi, nitel veri analizi tekniğine uygun olarak geliştirilen MAXQDA programı ile bilgisayar ortamında yapılmıştır Analizler sonucunda madde kullanan ergenlerin aileleri ile sorun yaşadıkları, aileleri ve arkadaşlarıyla ilişkilerinin iyi olmadığı, okul başarılarının ve okula bağlılıklarının düşük olduğu bulguları elde edilmiştir. 4H Yaşam Becerileri Modeli kapsamında yapılan değerlendirmeyle ergenlerin madde kullanımını önlemede etkili olabileceğine inandıkları yaşam becerileri arasında duyuşsal alanda sosyal beceriler, iletişim ve besleyici ilişkiler kurabilme; bilişsel alanda problem çözme, maddeye karşı koyma ve hedef belirleme; sağlık alanında duyguları yönetme ve öz disiplin gibi becerilerin ön plana çıktığı görülmektedir.
Protective and Preventative Factors in Struggling with Addiction: The Role of Life Skills*
Drug addiction plays an important role in the problems experienced by children and adolescents in developmental risk groups. The programs developed to prevent drug addiction seem to be more on knowledge level. The aim of this study is to determine the relationship between drug addiction and life skills in adolescents. In this context, a qualitative research has been conducted in order to demonstrate the attitudes of young people and their families towards substance use/dependence, the motivations of considering and starting narratives, the reasons of starting to drug, the consequences of drug use and the importance of life skills in preventing drug addiction. The data were gathered from 10 separate interviews with a total of 87 people, consisting of parents (45) and young people (42) with the focus group interviews. The data were analyzed with qualitative data analysis technique using MAXQDA program. As a result of the research, it is found that young people who use drugs have problems with their families, do not have good relations with their families and friends, and they have low school achievement and school loyalty. Among the life skills that young people believe to be effective in preventing drug use are social skills, communication and nurturing relationships in affective domain; , problem solving, resistance to substance and goal setting, health in the field of managing emotions and self-discipline are the most important ones in cognitive domain.