Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(3):847-870
Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Değerler ve Dindarlık Düzeylerinin Hayat Memnuniyetini Yordama Gücü: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
A Ayten, B Acat
Marmara Üniversitesi, İstanbul
Araştırmada, lise öğrencilerinin hayat memnuniyeti düzeyleri ile İnternet bağımlılığı, değerlere yatkınlık ve dindarlık düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. İstanbul’daki 10 farklı lisede eğitimine devam etmekte olan 236’sı erkek (%50,1), 235’i kız (%49,9) olmak üzere toplam 471 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın verileri Hayat Memnuniyeti Ölçeği, Young İnternet Bağımlılığı Testi- Kısa Formu, Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği ve Kısa Dindarlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ulusal alanyazındaki ilgili araştırmalarda hayat memnuniyetinin birçok farklı değişkenle ilişkisinin incelendiği görülmektedir. Ancak özellikle davranışsal bir bağımlılık türü olan İnternet bağımlılığının yanı sıra değerlere yatkınlık ve dindarlık düzeylerinin hayat memnuniyetiyle ilişkisini ortaya çıkarmayı hedefleyen daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmanın bulguları, değerler, dindarlık ve İnternet bağımlılığının hayat memnuniyetinin anlamlı birer yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu araştırmayla dindarlık ile İnternet bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişkiden söz edilemeyeceği, bununla birlikte değerlere yatkınlık ve İnternet bağımlılığı arasında negatif yönlü bir ilişkinin mevcut olduğu görülmüştür.
Internet Addiction, Values, and Religiosity as Predictors of Life Satisfaction among Adolescents: A Quantitative Study on High School Students*
The main aim of this study is to examine the links among adolescents’ religiosity, predisposition toward ethical values, Internet addiction, and life satisfaction levels. Furthermore, it also aims to determine whether the dependent variables (religiosity, ethical values, and Internet addiction) are predictors of life satisfaction among high school students. The participants of the study consist of 471 adolescents (236 males and 235 females) receiving their education in different high schools in Istanbul province during the 2017-2018 academic year. Research data have been collected using the survey method. A questionnaire form, the Religiosity Scale, Sensitivity to Ethical Values Scale, Young’s Internet Addiction Test- Short Form, and Life Satisfaction Scale have been used in addition to a demographic information form. The findings from the research indicate a positive correlation to exist among religiosity, ethical values, and life satisfaction and a negative correlation to exist among Internet addiction, ethical values, and life satisfaction. The findings additionally show ethical values, Internet addiction, and religiosity to be significant predictors of life satisfaction.