Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(3):821-845
Madde Alt Kültürünün Dile Gelmiş Hâli: Rap Müzik
H Arslan, M Kırlıoğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
Kendilerine özgü sorunlarla baş etme tarzları, giyinişleri, müzikleri, dilleri, inançları ile toplumdan dışlanan madde bağımlıları, kendilerine ait madde alt kültürünü oluşturmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı, madde alt kültürünün dile gelmiş hâli olarak görülen rap müziğinden hareketle madde alt kültürünü özendirdiği düşünülen, alkol ve madde bağımlılığına ilişkin ifadeleri içeren Türkçe rap şarkıların nitel araştırma yöntemiyle incelenmesidir. Türkçe rap şarkılar amaçlı örnekleme yöntemiyle Youtube internet sitesinden seçilmiştir. İzlenme oranı yüksek olan Türkçe rap şarkılar, veriler doygunluğa ulaşıncaya kadar sırayla dinlenmiştir. Bu şekilde ulaşılan 50 şarkı, 20.02.2018-20.03.2018 tarihleri arasında iki araştırmacı tarafından dinlenerek yazıya aktarılmıştır. Müziğin gençlerin duygularını, davranışlarını ve iletişim biçimlerini etkilediği ve rap müziğin problem müzik türlerinden olduğu belirtilmektedir. Yapılan analiz sonucunda “Alkol ve madde kullanım ifadeleri” ana teması altında dört alt tema oluşturulmuştur: (1) kadınları aşağılayıcı ifadeler (n =18, %13,1); (2) umutsuz-karamsar ifadeler (n =37, %27,0); (3) şiddet ve suç ifadeleri (n =36, %26,3); (4) argo ve küfür ifadeleri (n =46, %33,6). Araştırmaya dâhil olan şarkıların madde alt kültürüne ait çok fazla ifade içerdiği ve madde alt kültürünü özendirdiği sonucuna varılmıştır.
Drug Subculture as a Way of Expression: Rap Music
Drug addicts, being excluded from society, constitute their own sub-culture with its own distinctive way of dealing with specific problems, clothes, music, languages, and beliefs. The aim of this study is to examine Turkish rap songs that contain expressions related to alcohol and drug addiction, which are thought to encourage the drug subculture, and to view drug subculture as a way of expression using the qualitative research method. Songs reflecting drug subculture on YouTube have been selected using the purposive sampling method until data saturation is reached. The two researchers listened to 50 songs that reflect drug subculture in the content or meaning of the rap songs between February 20 and March 20, 2018. Music is said to influence youths’ emotions, behaviors, and communication styles, with rap music being problematic. As a result of the analysis, under the main theme of expressions related to alcohol and substance use, four sub-themes have been formed: expressions demeaning women (n = 18, 13.1%), desperate-pessimistic expressions (n = 37, 27.0%), expressions supporting violence and crime (n = 36, 26.3%), and slang and taboo expressions (n = 46, 33.6%). The songs included in the study have been concluded to reflect and contain a great number of expressions on drug subculture.