Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(3):777-795
Türkiye’de İnternet Bağımlılığı Araştırmaları: Bir İçerik Analizi Çalışması
M Boyacı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
İnternet kullanımı insan yaşamını kolaylaştırmakla birlikte internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı ve oyun bağımlılığı gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2010-2019 yılları arasında Türkiye’de internet bağımlılığı konusunda yapılmış bilimsel çalışmalardaki araştırma eğilimlerinin ve içeriğinin incelenmesidir. Araştırma betimsel bir çalışma olup bu kapsamda içerik analizi yöntemiyle araştırma kapsamına alınan çalışmalar incelenmiştir. Araştırmada kapsamında, Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM, Google Akademik, Web of Science, ERIC ve EBSCO veri tabanlarında yer alan 40’ı lisansüstü tez ve 113’ü makale olmak üzere toplam 153 araştırma incelenmiştir. Analizlerden ulaşılan sonuçlara göre; internet bağımlılığına ilişkin Türkiye’de yapılan çalışmaların önemli bir kısmı nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel araştırma desenine göre tasarlanmıştır. Yapılan bu araştırmalarda deneysel araştırmaların ve nitel araştırmaların ise alanda oldukça sınırlı olduğu tespit edilmiştir. İnternet bağımlılığı araştırmalarında en sık çalışılan değişkenin/konunun aile ilişkileri (%10,7) olduğu görülmektedir. Bu değişkeni sırasıyla depresyon (%9,6), sosyal ağların kullanımı (%7,6), sosyal destek (%7,6) ve akademik başarı (%6,1) izlemektedir. Sonuç olarak, internet bağımlılığı konusunda yapılacak araştırmalarda daha kapsamlı bulgulara ulaşmak adına deneysel, nitel ve karma desen araştırma yöntemlerine de nicel yöntemler kadar yer verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmalarda ilkokul ve ortaokul dönemine yönelik çalışmaların kısıtlı olduğu görülmüştür.
Internet Addiction Research in Turkey: A Content Analysis Study*
Internet usage, while facilitating human life, can cause problems such as Internet, social media, mobile phone, and video game addictions. The aim of the study is to determine the research trends of scientific studies on Internet addiction between the years 2010-2019 and to investigate the content of these studies. This study is a descriptive study aimed at revealing the current situation in Turkey related to Internet addiction. In this context, the studies included in the research have been analyzed using the method of content analysis. This research examines a total of 153 studies (40 graduate theses and 113 articles in the National Thesis Center, ULAKBIM, Google Scholar, Web of Science, ERIC, and EBSCO databases). According to the results, a significant portion of the publications on Internet addiction have been designed according to the relational research design, a quantitative research method. In these studies, the experimental research and qualitative research have been determined to be quite limited. The most frequently studied variable/ subject in Internet addiction studies is seen to be family relations (10.7%). This variable is followed by depression (9.6%), use of social networks (7.6%), social support (7.6%), and academic achievement (6.1%). As a result, quantitative and experimental methods have emerged as methods that should be included, as well as quantitative methods, in order to reach more comprehensive findings in studies on Internet addiction. In addition, studies on the primary and secondary school period are limited.