Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(3):663-687
Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerde İnternet Bağımlılığı Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
A Kurnaz, A Tepe
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
İnternet bir yandan günümüzün vazgeçilmez araçlarındanken diğer yandan bağımlılık oluşturan temel risklerden biri hâline gelmiştir. Bu araştırma, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin İnternet bağımlılığı düzeylerinin cinsiyetlerine, akıllı telefona, bilgisayara, İnternet erişimine sahip olma durumlarına ve İnternet kullanma amaçlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı ile İnternet kullanım süreleri ve sıklıkları ile İnternet bağımlılıkları arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemeye yöneliktir. Araştırma, nedensel karşılaştırma ve korelasyonel araştırma desenleri temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Siirt illerinde bulunan Bilim Sanat Merkezlerinde öğrenim gören 421 üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, katılımcıların İnternet bağımlılığı düzeylerini belirlemek için “İnternet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2015’in Mayıs ayında toplanmıştır Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin örneklem alındığı bu araştırmanın sonucunda erkek öğrencilerin İnternet bağımlılığı düzeylerinin kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu; akıllı telefon sahibi öğrencilerin yoksunluk, kontrol güçlüğü ve genel İnternet bağımlılığı algılarının daha yüksek olduğu ile bilgisayar sahibi ve İnternet erişimli telefona sahip olan öğrencilerin İnternet bağımlılığı düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca İnternet’i sohbet, sosyal paylaşım ve oyun oynama amaçlı kullanan üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin İnternet bağımlılığı düzeylerinin, İnternet’i ders ve araştırma amaçlı kullanan öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Son olarak öğrencilerin İnternet kullanım süresi ve sıklığı arttıkça İnternet bağımlılığı düzeyinin de artış gösterdiği saptanmıştır.
Examining Internet Addiction in Gifted and Talented Students through Different Variables*
On the one hand, the Internet is an indispensable tool of today; on the other hand, it has become a main risk that causes addiction. This study aims to examine the relationship of Internet addiction in gifted and talented students with their gender; having smartphones, computers, and Internet access; purpose for using the Internet; the frequency of Internet use; and time spent on it. This study has been conducted using the causal-comparative and correlational research designs; 421 gifted and talented students studying at the Science and Art Centers in Ankara, Kirikkale, Kirsehir, and Siirt participated in the study. The Internet Addiction Scale has been used to identify participants’ Internet addiction levels. Data were collected in May, 2015. The results reveal that gender doesn’t have a significant effect on gifted students’ Internet addiction and that deprivation, control difficulty; general Internet addiction is high for students with smartphones; and students with computers and smartphones with access to the Internet are more addicted to the Internet. Internet addiction levels are higher for students who use the Internet for chatting, playing games, and social media than for students who use the Internet for doing research. The more frequently a student uses the Internet and the more time spent on it increases the addiction level.