Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(3):631-664
Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
M Özgenel, Ö Canpolat, H Ekşi
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Istanbul
Günümüzde teknoloji ve İnternet kullanımının giderek artış gösterdiği ve bu artışın beraberinde sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunlar getirdiği bilinmektedir. Teknoloji ve İnternet’in aşırı kullanımına bağlı sorunlar arasında sosyal medya bağımlılığı da yer almaktadır. Bu bağlamda incelenmesi gereken sorunlar arasında sosyal medya bağımlılığı da bulunmaktadır. Dolaysıyla bu araştırmada ergenlerin sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemeye yönelik Likert tipi bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanması, devlet okullarında öğrenim görmekte olan ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla sağlanmış olup, açımlayıcı faktör analizi için 439 ve doğrulayıcı faktör analizi için 195 öğrenciden toplanan veriler kullanılmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenleri (10), Türkçe öğretmenleri (2), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenleri (2) ve bağımlılık alanında çalışma yapan alan uzmanının (1) görüşlerine başvurulmuştur. Uzman görüşlerinin de dikkate alınmasıyla oluşturulan 27 maddelik taslak ölçeğe uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 9 maddelik ve tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Dokuz maddelik tek faktörlü ölçek toplam varyansın 56.787’sini açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi ile bu yapı test edilmiştir. Ölçüt geçerliğini belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda ise Oyun Bağımlılığı ile Sosyal Medya Bağımlılığı arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.904 olarak hesaplanmıştır.
Social Media Addiction Scale for Adolescents: Validity and Reliability Study
Nowadays, technology and Internet use has been increasing, and this increase brings along social, psychological, and physical problems. Social media addiction is one of the problems that arise from intensive Internet and technology use. This study aims to develop a Likert-type scale for identifying adolescents’ social media addiction levels. The research data have been collected from public middle and high school students, 439 students for the exploratory factor analysis and 195 students for the confirmatory factor analysis. In the process of developing the scale, opinions have been received from 10 school counselors, two Turkish language teachers, two computer and instructional technologies teachers, and one expert in the field of addiction. A 9-item, one-factor structure has been obtained as a result of the exploratory factor analysis and 27-item draft scale. The obtained structure has been tested using exploratory factor analysis. The 9-item, one-factor scale explains 56.8% of the total variance. A positive, moderate correlation has been determined for the Social Media Addiction with the Game Addiction as a result of the correlation analysis performed for the purpose of determining the scale’s validity. Cronbach’s Alpha of reliability for the scale has been calculated as 0.904.