Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(3):539-566
Sigara Kullanan, Sigara Bırakma Tedavisi Alan ve Sigara Kullanmayan Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Bakımından Karşılaştırılması
S Acar, DŞ Kaylı, G Yararbaş
Ege Üniversitesi, Izmir
Bu çalışmada sigara kullanan, sigara bırakma tedavisi alan ve sigara kullanmayan bireylerin psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma tutumları karşılaştırılmıştır. Çalışma grubunu sigarayı bırakmak amacıyla Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran 116 kişiyle birlikte sigara kullanan 110 ve sigara kullanmayan 121 kişi oluşturmuştur. Çalışmada cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi değişkenleri ölçmek amacıyla hazırlanan Bireysel Bilgi Formu’na ek olarak Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi, Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu ve Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Belirtilen ölçeklerle elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Sözü geçen üç grupta gerçekleştirilen çoklu karşılaştırmalar sonucunda, stresle başa çıkma stilleri ve psikolojik dayanıklılık değişkenlerine ait alt boyutların bazılarında gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Buna koşut olarak psikolojik dayanıklılık değişkeninin düzeyi açısından sigara kullanan katılımcılar ile diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür
A Comparison of Smokers, Non-Smokers, and Those Undergoing Treatment in Terms of Attitudes on Coping with Stress and Psychological Resilience*
This study compares the attitudes on resilience and coping with stress of smokers, non-smokers, and those undergoing smoking-cessation treatment. This study involves three study groups: 116 people who applied to the Institute on Drug Abuse, Toxicology, and Pharmaceutical Science’s Smoking Cessation Polyclinic in Ege University to stop smoking, 110 smokers, and 121 non-smokers. The individual information form has been prepared in order to measure the variables of gender, age, and education level. In addition to the individual information form, the Fagerström Test for Nicotine Dependence, the Brief Coping Styles Inventory (Brief COPE), and the Resilience Scale for Adults have been used. The Kruskal-Wallis and MannWhitney U tests have been utilized in addition to descriptive statistics in analyzing the obtained data. Based on multiple comparisons among the three groups, significant differences among the groups have been obtained in certain sub-dimensions for the variables in coping strategies and resilience, as well as significant differences between smokers and the other groups in terms of their levels of resilience.