Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(3):471-496
İnternet Kullanım Amaçları, Mantıksız İnançlar, Aşağılık Duyguları ve Cinsiyet Açısından Sorunlu İnternet Kullanımı
BE Basak, M Aydin
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Üniversite öğrencileri toplumda internetle ilgili en çok yer alan gruplardan biridir. İnterneti sosyalleşme ve akademik gelişim amaçları için kullanma olasılıkları daha yüksektir. Bu ihtiyaçlar, bazı öğrencileri sorunlu İnternet kullanımının en belirleyici göstergesi olan aşırı İnternet kullanımına yönlendirmektedir. Bu çalışmanın amacı, internet kullanımının amacı, mantıksız inançlar, aşağılık duyguları ve cinsiyet açısından sorunlu İnternet kullanımını incelemektir. Veriler demografik bilgi formu ve Sorunlu İnternet Kullanım Ölçeği, Aşağılık Duyguları Ölçeği ve Mantıksız İnançlar Testi kullanılarak toplanmıştır. Veri analizi için Windows için İstatistiksel Paket kullanılır. Verileri incelemek için tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizleri, ANOVA ve regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuçlar, interneti sosyal medya ve oyun oynamak için kullanan öğrencilerin, interneti akademik amaçlarla kullananlara göre çok daha fazla sorunlu İnternet kullanımına sahip olduklarını göstermektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, cesaret kırılması ve benlik değerinin olumsuzlanması (aşağılık duygularının iki alt boyutu), sorunlu internet kullanımındaki toplam varyansın% 25'ini açıklamaktadır. Onları akıl dışı inançların üç alt boyutu, yani onaylama isteği, suçlama eğilimleri ve mükemmeliyetçilik izler. Bu değişkenler, sorunlu internet kullanımındaki toplam varyansın% 2'sini açıklamaktadır. Son olarak, cinsiyet (erkek olmak), sorunlu internet kullanımındaki toplam varyansın% 1'ini açıklamaktadır. Bu çalışmanın sonunda, yordayıcılar cinsiyete göre ayrı ayrı incelenmekte ve sonuçlar cesaret ve özdeğerliliğin olumsuzluğunun kız ve erkek öğrenciler arasında sorunlu internet kullanımındaki toplam varyansın% 25'ini açıkladığını, irrasyonel inançların ise sadece kız öğrencilerin sorunlu olduğunu öngördüğünü göstermektedir. % 4 açıklayıcı gücü ile internet kullanımı. Bu sonuçlara dayanarak, üniversite öğrencilerinin sorunlu İnternet kullanımında cesaretin kırılması ve öz-değerin olumsuzlanmasının çok önemli değişkenler olarak görülmesi önemle tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte, literatürde sorunlu İnternet kullanımında bilişsel faktörler konusundaki arka plana rağmen, bu çalışmadaki küçük etkileri, daha fazla araştırma gerektiren akılcı olmayan inançların sorunlu İnternet kullanımı ile ilişkisini göstermektedir.
Problematic Internet Use in Terms of the Purposes of Internet Use, Irrational Beliefs, Feelings of Inferiority, and Gender
University students are one of the most Internet-related groups in society. They are more likely to use the Internet for socialization and academic-development purposes. These needs lead some students to excessive Internet use, the most decisive marker of problematic Internet use. The aim of this study is to examine problematic Internet use with respect to the purpose of Internet use, irrational beliefs, feelings of inferiority, and gender. Data have been collected using a demographic information form and the Problematic Internet Use Scale, Feelings of Inferiority Scale, and Irrational Beliefs Test. Statistical Package for Windows is used for data analysis. Descriptive statistics, correlation analyses, ANOVA, and regression analyses have been conducted to examine the data. The results show that students who use the Internet for social media and playing games have a significantly higher level of problematic Internet use than those who use the Internet for academic purposes. According to the regression analysis results, discouragement and the negation of self-worth (the two sub-dimension of inferiority feelings) explain 25% of the total variance in problematic internet usage. They are followed by the three subdimensions of irrational beliefs, namely desire for approval, blaming tendencies, and perfectionism. These variables explain 2% of the total variance in problematic internet usage. Lasltly, gender (being male) explain 1% of the total variance in problematic internet usage. At the end of this study,predictors are examined according to gender seperately and results indicate that discouragement and the negation of selfvalue explain 25% of the total variance in problematic internet use among female and male students whereas, irrational beliefs predict only female students’ problematic internet use with its 4% explanatory power. Based on these results, having discouragement and the negation of self-worth be considered as highly important variables in the problematic Internet use of university students is strongly recommended. However, despite the background in the literature on cognitive factors in problematic Internet use, their small effect in this study shows the relationship of irrational beliefs with problematic Internet use to require more research.