Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(3):449-470
Akademik Erteleme, Özdenetim ve Sorunlu Mobil Kullanım Arasındaki İlişkiler: Kişilikler Arasındaki Farkların Değerlendirilmesi
A Çebi, İ Reisoğlu, T Bahçekapılı
Trabzon Üniversitesi, Trabzon
Literatürde sadece birkaç çalışma, kişilik özelliklerine ve bu üçünün birbirini nasıl etkilediğine dayanan sorunlu cep telefonu kullanımı, akademik erteleme ve öz kontrol arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştur. Bu anlamda, bu çalışmanın amacı, sorunlu mobil kullanım, özdenetim ve akademik erteleme değişkenleri arasındaki ilişkilerin Beş Büyük kişilik özelliklerine göre nasıl değiştiğini ortaya koymaktır. Veriler 571 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Akademik Erteleme Ölçeği, Sorunlu Cep Telefonu Kullanım Ölçeği, Öz Kontrol Ölçeği ve Sıfat Tabanlı Kişilik Testi kullanılmıştır. Veri analizi için yol analizi kullanılır. İlk olarak, modeldeki her değişken için ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri için tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. İkinci olarak, çalışmanın veri seti çok değişkenli normallik açısından incelenmiştir. Üçüncü olarak, yol modeli Moment Yapılarının Analizi için IBM İstatistiksel Paketleri kullanılarak tahmin edilir. Veri analizi sonucunda, deneyimsel öz kontrolün sorunlu mobil kullanım üzerindeki olumsuz etkisinin daha nevrotikte anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, deneyimsel öz denetimin akademik erteleme üzerindeki olumsuz etkisinin daha az dışlanmış ve daha az hoşgörülü bireylerde önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Reformatif öz kontrolün akademik erteleme üzerindeki olumsuz etkisinin, vicdan azlığı ve açıklığı düşük olanlar için istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Düzeltici öz denetimin akademik erteleme üzerindeki önemli olumlu etkisinin daha az nevrotik ve daha az vicdanlı bireylerde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın, çeşitli kişilik özelliklerine sahip kişilerde sorunlu cep telefonu kullanımını ve akademik ertelemeyi önlemek için öz kontrolün dikkate alınmasına yönelik önlemler sunduğu için alana katkıda bulunduğu düşünülmektedir.
The Relationships among Academic Procrastination, Self-Control, and Problematic Mobile Use: Considering the Differences over Personalities
Only a few studies in the literature have dwelt on the relationships among problematic mobile phone use, academic procrastination, and self-control based on personality traits and how these three affect one another. In this sense, the purpose of this study is to reveal how the relationships among the variables of problematic mobile use, self-control, and academic procrastination change based on the Big Five personality traits. Data have been collected from 571 university students. The Academic Procrastination Scale, Problematic Mobile Phone Use Scale, Self-Control Scale, and Adjective-Based Personality Test have been used as data collection tools. Path analysis is used for analyzing the data. Firstly, descriptive statistics for the mean, standard deviation, skewness, and kurtosis values have been calculated for each variable in the model. Secondly, the data set of the study is examined in terms of multivariate normality. Thirdly, the path model is estimated using the IBM Statistical Packages for the Analysis of Moment Structures. As a result of the data analysis, the negative effect of experiential self-control on problematic mobile use has been seen to be significantly higher in the more neurotic. Also, the negative effect of experiential self-control on academic procrastination has been found to be significantly higher in the less extraverted and less agreeable individuals. The negative effect of reformative self-control on academic procrastination has been determined to be statistically higher for those with lower conscientiousness and openness. The significant positive effect of redressive self-control on academic procrastination has been identified to be higher in the less neurotic and the less conscientious individuals. This study is believed to contribute to the field as it offers measures on taking self-control into account in order to prevent problematic mobile phone use and academic procrastination in people with various personality traits.