Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
The Journal of Neurobehavioral Sciences; 2019;6(1):21-27
Psikiyatrik hastalara bakım verenlerin yükünün değerlendirilmesi
ME Özen, BT Yılmaz
Özel Adana Hastanesi, Adana
Yaşlı psikiyatrik popülasyondaki bakıcıları değerlendiren çalışmaların sayısı yetersizdir. Bu çalışma yaşlı psikiyatri hastalarının bakım verenlerinde bakıcı yükünü ve ilişkili faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Tanımlayıcı kesitsel bir çalışmadır. Çalışma, Özel Adana Hastanesi psikiyatri polkliniğine ayaktan başvuran psikiyatrik yaşlı hastalara (≥60yaş) bakım veren 230 kişi üzerinde yapıldı. Demografik anket formu (yaşlılar ve bakım verenler için) ve Zarit Bakım Yükü Ölçeği verileri toplamak için kullanıldı. İstatistiksel analiz için bağımsız t-testi, varyans Analizi (ANOVA) ve Scheffe post-hoc testleri kullanıldı. Bakım verenlerin yükü, yaşlı hastalarda psikiyatrik bozukluk tipi ile anlamlı bir ilişki göstermiştir (p=0.005). Post-hoc testi bakıcıların yükünün şizofreni hastalarına bakım yapmada sırasıyla obsesif-kompulsif, bipolar bozukluk, depresyon ve anksiyete bozukluklarından daha yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, saatte/haftada saat verilen bakımın (p=0.003) ve ailedeki ek psikiyatrik hasta sayısının (p=0.004) bakım yükü ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bakım saatlerinin, hastanın ruhsal hastalık türü ve ailede ek bir psikiyatri hastasının varlığının bakıcının yükünü arttırdığı görülmektedir. Bakım verenlerin yüksek bakım yükü, psikiyatrik yaşlı hastaların bakım kalitesini düşürebilir ve bakıcıların psikolojik sağlığını tehlikeye maruz bırakabilir. Bu nedenle, yükü azaltmak ve hastaların aileleri gibi gayri resmi bakıcılar tarafından uzun vadeli bakım kalitesini artırmak için toplum odaklı müdahalelerin gerekli olduğu görülmektedir.
The evaluation of caregiver burden of elderly psychiatric patients
The number of studies evaluating caregivers in the elderly psychiatric population is insufficient. This study aims to determine the caregiver burden and related factors in elderly psychiatric patients’ caregivers. This is a descriptive cross-sectional study. The study was carried out on caregivers who applied to Private Adana Hospital psychiatry clinic. The study included 230 caregivers of psychiatric elderly patients (=60 years). Demographics questionnaire form (for the elderly and caregivers) and the Zarit Burden Interview were used to collect data. Independent t-test, analysis of variance (ANOVA) and Scheffe post-hoc test were used for statistical analysis. Caregivers’ burden had a meaningful association with type of psychiatric disorder in elder patients (p=0.005). Post-hoc test showed caregivers’ burden was higher in caring for schizophrenic patients and then obsessive-compulsive, bipolar disorder, depression, and anxiety disorders, respectively. The results denoted that care giving hours per week (p=0.003) and additional psychiatric patients number in the family (p=0.004) had an association with care giving burden. Results showed that greater care giving hours/week was associated with higher care giving burden. It is seen that caregiving hours, type of the patient’s mental illness and presence of an additional psychiatric patient in a family increases the burden of the caregiver. Caregivers’ high care burden can overshadow the quality of care the psychiatric elderly patients and expose the caregivers’ psychological health to danger.