Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(1):25-50
Uyuşturucu Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Varoluşsal Problemlerinin İncelenmesi
MK Yöntem
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir
Uluslararası alanyazına yönelik bir incelemede madde kötüye kullanımını varoluşçu yaklaşımla ele alan birçok araştırmanın mevcut olduğu görülmüştür. Buna karşın Türk alanyazınında varoluşçu psikoloji kavramları üzerinden madde kullanımını değerlendirme amacını taşıyan sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu durumu dikkate alarak alanyazına katkı sağlama amacıyla yapılan bu araştırmada, madde kullanan üniversite öğrencilerinin varoluşsal problemlerinin incelenmesi konu alınmıştır. Bu kapsamda 8 erkek ve 4 kız olmak üzere toplam 12 üniversite öğrencisi ile nitel görüşmeler yapılmıştır. Araştırmaya, madde kullanan bir üniversite öğrencisi ile başlanmış ve kartopu örnekleme yöntemi ile diğer katılımcılara ulaşılmıştır. Veriler, katılımcılarla iki farklı zamanda gerçekleştirilen görüşmelerde, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. İlk görüşmelerde, katılımcılara varoluşçuluk kapsamında kendilerini değerlendirmeleri için bazı sorular yöneltilmiştir. İkinci görüşmelerde ise öncelikle katılımcıların ilk görüşmelerinde elde edilen bulgular kendileriyle tartışılmış ve varoluşçuluk konusu üzerinde durulmuştur. Akabinde katılımcılardan, madde kullanma davranışları ile kendi varoluşlarını ilişkilendirmelerine matuf bazı soruları cevaplamaları istenmiştir. Görüşmelerde kullanılan formlarda toplam 25 soru bulunmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, NVIVO 10 nitel veri analizi programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, madde kullanan üniversite öğrencilerinin yaşamlarında anlam yaratmada zorlandıkları, özgürlük ve sorumluluk dengesini kuramadıkları, yapıcı ve üretken bir yalnızlık yerine izole bir yalnızlık içinde oldukları, nevrotik bir kaygı yaşadıkları bulgularına ulaşılmıştır. Söz konusu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, varoluşçuluk varsayımlarının madde kullanımı konusunda açıklayıcı olduğu söylenebilir.
Investigating Drug-Using University Students’ Existential Problems
In examining the literature, many studies have revealed substance abuse to be explainable on an existential basis. However, when examining the Turkish literature, a limited amount of research is found to have focused on the relationship between drug use and existential psychological concepts. This study aims to contribute to the literature by examining university students’ substance abuse in the context of existential problems. For this purpose, qualitative interviews have been conducted with 12 university students (eight males and four females). The study began with one substance-using university student and reached the other participants using the snowball sampling method. Data have been collected through two separate interviews with the participants. The participants were asked to evaluate themselves in the first interview in the scope of existentialism. In the second interview, the findings from the first meeting and the issue of existentialism were discussed with the participants. Afterwards, the participants were asked questions about the relationship between their substance-use behaviors and their existence. A 25-question, semi-structured interview form developed by the researcher has been used to collect the necessary data. The data obtained in the study has been analyzed using NVIVO 10, a qualitative data-analysis program. According to the research findings, substance-using university students have difficulty making meaning from their lives, cannot balance freedom and responsibility, have isolated loneliness instead of constructive and productive loneliness, and have neurotic anxiety. When generally evaluating the research findings, the assumptions of existentialism appear to be explanatory in regard to substance abuse.