Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi; 2017;4(3):1-10
Cinsiyetlenme Üzerinden Bir Teknik Olarak Psikanalizin Histerikleştirmesi
A Evran
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Psikanalizin tekniği analizanın histerikleştirilmesi üzerinden incelenebilir. Yabancılaşma ve ayrışma süreçlerini bir bütün olarak ele alan Lacan’ın cinsiyetlenme hipotezi, arzunun nasıl başladığına, fallus ve jouissance ilişkisine ve arzuyla beraber gelen nesne a kavramına toptan bir bakış sağlayarak klinik yapılar arasında nasıl bir ayrımın yapıldığının anlaşılmasına yardımcı olur. Klinik yapılar ile cinsiyetlenmenin ilişkisi de analizin neden histerikleştirdiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Histerik ve kadın ile obsesif ve erkek arasında kurulan paralelliklerin altını doldurmada Lacanyen psikanalizin kendi içinden çıkan cinsiyetlenme kavramına değinmek bir gerekliliktir. Bu yazıda, temel üç klinik yapı olan psikoz, nevroz ve perversiyonun farklı bakış açılarına göre nasıl açıklanabileceğinden destek alınarak dişil ve eril jouissance’ın analizin tekniğiyle bağlantısı incelenmiştir. Dişillik ve erillik diyalektiğinde oluşan öznenin, analizde Ötekinin arzusuyla yüz yüze gelmesi kendini ancak dişil bir pozisyonda bırakarak histerikleştirmesiyle mümkün olabilir. Bu da bilinçdışının çalışılmasına imkân veren temeli oluşturur.
Psychoanalysis Hystericizes as a Technique: An Explanation upon Sexuation
Fundamental technique of psychoanalysis can be studied on the fact that it hystericizes. Lacan’s hypothesis on sexuation in which alienation and separation are held together, reflects on the origins of desire, the relation between jouissance and phallus, and object a in association to desire. This makes it possible to look upon the clinical structures from a different perspective. In turn, the relation between sexuation and clinical structures of psychoanalysis can help us understand why psychoanalysis hystericizes. It is a necessity to analyze sexuation to fill the gaps in the assumed overlaps between woman/hysteric and man/obsessive. In this paper, how phallic and feminine (Other) jouissance relate to psychoanalytic technique is studied based on the different interpretations of three basic clinical structures, which are psychosis, perversion and neurosis. It is only possible when the analysand is in the position of the hysteric or when s/he is hystericized, that the subject as a product of feminine and masculine dialectic can encounter with the enigmatic desire of the Other. This is the condition for working through the unconscious in psychoanalysis.