Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(3):527-542
Türk Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Aileden Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
I Işık, G Ergün
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı düzeyleri ile aileden algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, kesitsel tasarıma yönelik olarak gerçekleştirilmiş ve Burdur ili ve merkez köylerindeki Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 23 ortaokulda 5.-8. Sınıflardaki 3.391 öğrenciden veriler toplanmıştır. Verilerin toplanması için kişisel bilgi formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Aile Ölçeğinden Alınan Sosyal Destek kullanılmıştır. Öğrencilere gerekli açıklamaları yaptıktan sonra ebeveynlerine / yasal vasilerine bilgilendirilmiş bir izin formu gönderildi; Bu formları geri alan öğrenciler çalışmaya dahil edildi. Verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistik yöntemlerinden olan miktar, yüzde, ortalama ve standart sapmalar kullanılmıştır. Çalışmanın sürekli değişkenleri üzerinde Pearson korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin% 4.6'sının internet bağımlılığı patolojik düzeyde olduğu gözlenmiştir. İnternet bağımlılığını etkileyen faktörler şu şekilde belirlenmiştir: aileden alınan sosyal destek eksikliği, erkek olma, düşük okul başarısı, yüksek haftalık izin, yüksek dereceli olma ve sık sık çevrimiçi olma. İnternet bağımlılığı oranı bu grupta daha yüksektir ve aileden algılanan destek ile ilişkili bulunmuştur.
Determining the Relation between Turkish Middle-School Students’ Internet Addiction and Perceived Social Support from Family
The purpose of this study is to determine the relation between middle-school students’ Internet Addiction levels and their perceived social support from family. The study has been conducted in the cross-sectional descriptive design, and data were collected from 3,391 students in the 5th-8th grades at 23 middle schools under the Directorate of National Education in the city of Burdur and its central villages. A personal information form, the Internet Addiction Scale, and the Social Support Received from the Family Scale have been used for collecting data. After making the necessary explanations to the students, an informed consent form was sent to their parents/legal guardians; students who returned these forms were included in the study. The quantities, percentages, averages, and standard deviations, which are among descriptive statistical methods, have been used in evaluating the data. Pearson’s correlation and regression analysis were applied over the study’s continuous variables. Of the students in the study, 4.6% were observed to have Internet addiction at a pathological level. The factors influencing Internet addiction have been determined as: lack of social support received from family, being male, low school success, having a high weekly allowance, being in higher grades, and being online frequently. The rate of internet addiction is higher in this group and found to relate to the perceived support from family.