Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(3):507-525
Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
BB Ayğar, B Uzun
Mersin Üniversitesi, Mersin
Bu araştırmanın amacı; Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemeye yönelik, güvenirliği ve geçerliği yüksek bir ölçme aracı geliştirmektir. İlgili alanyazın taranarak yapı ile ilgili 54 madde araştırmacı tarafından yazılmış; yine araştırmacı tarafından hazırlanan uzman görüş formu ile 7 uzmana danışılmıştır. Uzmanlardan elde edilen görüşler doğrultusunda 41 maddelik 5 kategorili olarak derecelendirilen ölçek 523 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen verilerin ortaya koyduğu sonuçlar faktör analizi ile açımlanmaya çalışılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 3 faktörden oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır Bu üç faktörden “İşlevsellikte Bozulma” tek başına ortak varyansın %42,626’sını açıklamakta, “Kontrol Güçlüğü ve Yoksunluk” faktörü tek başına ortak varyansın %9,517’sini açıklamakta ve son olarak “Sosyal İzolasyon” faktörü tek başına ortak varyansın %5,608’ini açıklamaktadır. 26 maddeden oluşan ölçeğin faktör yükleri .493 ile .792 arasında değişmektedir. Ölçüt geçerliği için geliştirilmeye çalışılan ölçek ile problemli internet kullanım ölçeği ile arasındaki korelasyon 0,75 bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı cronbach α .95, kontrol güçlüğü ve yoksunluk alt boyutu için Cronbach α .92, işlevsellikte bozulma alt boyutu için cronbach α .91 ve son olarak sosyal izolasyon alt boyutu için ise Cronbach α .81 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Developing the Social Media Addiction Scale: Validity and Reliability Studies
The aim of this research is to develop a measurement tool with a high level of reliability and validity for determining the social media addiction levels of university students. The researcher created 54 items related to its structure through a literature review, and seven experts were consulted for their opinions of the form prepared by the researcher. The scale, graded in five categories using 41 items in line with the experts’ opinions, has been applied to 523 university students. Exploratory factor analysis was performed, and as a result, the scale is found with three factors. Of these three, the factor of Functional Deterioration by itself accounts for 42.626% of the covariance, the factor of Control Difficulty and Deprivation for 9.517% of the covariance, and finally the factor of Social Isolation for 5.608% of the covariance. The factor loadings for the 26-item scale range from 493 to 792. The correlation between the scale developed for criterion validity and the Problematic Internet Usage Scale is 0.75. The Cronbach alpha of internal consistency has been calculated as .95 for the scale, .92 for the sub-dimension of control difficulty and deprivation, .91 for the sub-dimension of functional deterioration, and .81 for the sub-dimension of social isolation. In the light of these results, the Social Media Addiction Scale can be said to be a valid and reliable measurement tool.