Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(3):405-429
Lise Öğrencilerinin Madde Kullanmama Davranışlarını Etkileyen Faktörler
DK Şener, D Akkuş, A Karaca, Ş Cangür
Düzce Üniversitesi, Düzce
Bu araştırma, ergenlerin madde kullanmama davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Kesitsel ve ilişkisel tipteki bu çalışma, 2015–2016 öğretim yılında üç lisede öğrenim gören ve madde kullanmayan 983 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Küme örnekleme yöntemi ile tasarlanan çalışma için gönüllü olan öğrencilerin tamamı çalışma kapsamına alınmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Madde Bağımlılığı Bilgi Anketi ve Bağımlılıktan Korunmada Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde uygun istatistiksel testlerden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamındaki madde kullanmayan bireylerin %43’ünü kız ve %57’sini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Madde kullanmayan bireylerin madde kullanmama nedenleri ile öz-etkililik ve bağımlılık bilgi düzeyleri cinsiyet, okul türü, sınıf ve yaş grubu açısından incelendiğinde gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu görülmüştür (p < .05). Çalışma sonucunda, öğrencilerin ruhsal ve bedensel sorunlardan ve bağımlı olmaktan korktuğu, dinsel inançlarına ters düştüğü, ailesi onaylamadığı, madde kullanan insanlarla birlikte olmak istemediği, arkadaşları kullanmadığı, pahalı olduğu, ilkelerine aykırı olduğu, enerji, hırs ve kontrol kaybına yol açtığı ve polis tarafından yakalanacağı için madde kullanmadıkları belirlenmiştir.
Factors Affecting Substance Non-Use Behaviors of High School Students
This study was performed to determine the factors affecting the substance non-use behaviors of adolescents. This cross-sectional and correlational study was conducted with 983 students studying at three high schools during the 2015-2016 academic year and who were not using substances. The study was designed by cluster sampling method, and all volunteer students were included in the study. Data were collected using the Personal Information Form, Substance Abuse Information Questionnaire, and Self-Efficacy Scale in Preventing Abuse. Appropriate statistical analyses were used to assess the data. It was determined that 43% of the individuals not using substances were females and 57% were males. When the reasons for their non-use were examined in terms of sex, type of school, class, age group, addiction information score, and self-efficacy, statistically significant differences were seen between groups (p < .05). It was determined that students abstained from using substances because they were afraid of becoming addicted and of suffering psychological and physical problems, because addiction contradicted their beliefs, their families did not approve of such use, they did not want to associate with individuals who used addictive substances, and their friends did not use such substances, because substance use was expensive, contradicted their principles, and led to a loss of energy, ambition, and control, and because they were afraid of being caught by the police.