Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(2):285-315
Ergenlerin Demografik Özelliklerine Göre Bilişsel Kapılma ve Siber Aylaklık Etkinlik Düzeylerininİncelenmesi
Ö Tanrıverdi, F Karaca
Marmara Üniversitesi, İstanbul
Günümüzde internet teknolojileri her yaştan kullanıcısı olan ve sayısız alanda hayatımızda yer alan bir araç halini almıştır. Son yıllarda özellikle ergenlik dönemindeki öğrenciler teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ergenlerin ders esnasında veya ders çalışırken yapmış oldukları siber aylaklık etkinliklerin bir sosyopsikolojik değişken olan bilişsel kapılma düzeyleri ile arasındaki ilişkinin demografik özelliklere göre farklılaşma durumlarını tespit etmektir. Bu doğrultuda araştırma; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul’daki 6 devlet okulunda eğitim gören 241 kız, 286 erkek olmak üzere toplam 527 öğrenci ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modeli kullanılmış olan bu çalışmada, veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Bilişsel Kapılma Ölçeği” ve “Siber Aylaklık Etkinlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmada, katılımcıların demografik özellikleri çok değişkenli varyans analizi MANOVA sonuçları ile incelenerek birden fazla bağımsız değişkenin birden fazla bağımlı değişken üzerindeki etkisinin incelenebilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde, bilişsel kapılma ile siber aylaklık etkinlikleri düzeyleri için bilgisayar-akıllı mobil cihaz değişkenlerinin etkileşimine göre anlamlı fark bulunduğunu göstermiştir. Bununla birlikte cinsiyet-sınıf, günlük internet kullanımı-anne baba kısıtlaması değişkenlerinin etkileşimine göre bilişsel kapılma ve siber aylaklık etkinlikleri düzeylerinde anlamlı fark bulunamadığından her bir değişken bağımsız grup t-Testi ve tek yönlü ANOVA ile ayrı ayrı incelenmiştir. Araştırma, ergen öğrencilerin bilişsel kapılma seviyelerinin tespiti ve bu kapılmanın siber aylaklığa etkisini incelemeyi amaçlayan ve bu doğrultuda sınıf ortamındaki mevcut sorunları gidermek adına öneriler geliştirecek olması bakımından da özgündür. Elde edilen bulgular sonucunda, araştırmacılara, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere ergenlerin siber aylaklık etkinliklerini ve bilişsel kapılma düzeylerini azaltmak adına neler yapılabileceği konusunda yol gösterici olacaktır.
Investigating the Relationships between Adolescents’ Levels of Cognitive Absorptionand Cyberloafing Activities according to Demographic Characteristics
Technology today has become a tool that takes place in countless areas of our lives and has users of all ages. Students, especially during adolescence, have been using technology intensely in recent years. The purpose of this research is to determine according to adolescents’ demographic characteristics the states of differentiation between their cognitive absorption levels (a socio-psychological variable) and cyberloafing activities they do during class or while studying. The research has been conducted in this direction with a total of 527 students (241 girls and 286 boys) being educated in 6 state schools in Istanbul during the 2016- 2017 school year. This study, which uses the relational screening model, employs the Cognitive Acquisition Scale, Cyberloafing Activities Scale, and a personal information form as data collection tools. The study intends to be able to investigate the effect of multiple independent variables on multiple dependent variables by examining the participants’ demographic characteristics through the results of the multivariate analysis of variance (MANOVA). Examining the research results shows a significant difference to exist for the levels of cyberloafing activities with cognitive absorption in accordance with the interaction of the variables of computer/smartphone devices. However, as no significant difference was able to be found in the levels of cognitive absorption and cyberloafing according to the interactions of the variables of gender and grade or daily Internet use and parental restrictions, each variable has been examined separately using the independent group t-test and one-way ANOVA testing. The study is also original in that it aims at detecting adolescent students’ levels of cognitive absorption, investigating its effect on cyberloafing, and develops suggestions in line with this for resolving the current in-class problems. The result of the obtained findings will guide researchers, teachers, school administrators, and parents on the topic of what can be done to reduce adolescents’ levels of cyberloafing activities and cognitive absorption.