Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(2):249-284
Ortaokullarda Siber Zorbalık ve Aile Desteği Arasındaki İlişkinin Cinsiyet, İnternetKullanımı ve Öğrenim Düzeyi Bağlamında İncelenmesi
MF Yiğit, S Keskin, H Yurdugül
Hakkari Üniversitesi, Hakkari
Yakın zamana kadar “zorbalık” fiziksel, sözel ve dolaylı zorbalık şeklinde türlere ayrılırken, son yıllarda teknolojinin insan yaşamında giderek daha yaygın hale gelmesiyle birlikte zorbalık olgusunun bağlamı genişlemiş ve yeni bir zorbalık türü olan siber zorbalık ortaya çıkmıştır. Özellikle küçük yaş grupları için en önemli sosyal destek kaynağı olan ailenin, siber zorbalığı önlemede önemli bir yapı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada öncelikle, algılanan aile desteği değişkeni ile siber zorbalık arasındaki ilişki ele alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi, internet kullanım sıklığı gibi demografik özelliklerine göre siber zorbalık ve algılanan aile destek düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu siber zorbalığın önemli risk gruplarından birini oluşturan ve çocukluktan ergenlik dönemine geçiş aşamasında olan ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel araştırma yöntemlerine göre desenlenmiştir. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu, Siber Zorbalık Ölçeği ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken Spearman sıra korelasyon katsayısı, ortalamalar karşılaştırılırken Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Ulaşılan bulgular doğrultusunda; öğrencilerin cinsiyetinden bağımsız olarak, sınıf düzeyleri ve internet kullanım sıklığı arttıkça algılanan aile desteği düşmektedir, diğer taraftan siber zorbalık davranışları ise artış göstermektedir. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyleri ile algılanan aile desteği düzeyleri arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğu da tespit edilmiştir.
Investigating the Relationship between Cyberbullying and Perceived Family Support in Middle-School Students inRelation to Gender, Frequency of Internet Use, and Grade
Bullying is classified as physical, verbal, and indirect bullying. However, with technology becoming increasingly widespread in human life, the contexts of bullying have recently expanded with the emergence of cyberbullying. Family support, the most important resource of social support for young age groups in particular, is thought to be an important structure in preventing cyberbullying. This study investigates the relationship between perceived family support and cyberbullying, in addition to the levels of cyberbullying and perceived family support according to the demographic characteristics of gender, grade, and frequency of Internet use. The study group is composed of middle school students who are considered at high risk for being involved in cyberbullying. Descriptive and correlational research methods have been adopted in this study, with 223 students from the 5th, 6th, 7th, and 8th grades of three different educational institutions participating in the study. Data have been collected using a personal information form, the Cyberbullying Scale, and the Perceived Social Support Scale. In examining the relationships between variables, the Spearman rank correlation coefficient has been used. In addition, the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests have been utilized for comparing average scores. Findings reveal that, regardless of students’ gender, as the grade and frequency of Internet use increase, perceived family support decreases and cyberbullying behaviors increase. A moderate and negative correlation has also been determined to exist for students’ cyberbullying levels with their perceived levels of family support.