Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2018;11(3):13-24
Premenstrüel Disforik Bozukluk
FGH Çelik, Ç Hocaoğlu
Hitit Üniversitesi,
Premenstrüel disforik bozukluk reprodüktif çağdaki tüm kadınlarda, reprodiktif dönemin herhangi bir döneminde görülebilen; oluşum mekanizması, belirti çeşitliliği, şiddeti ve farklı tedavi seçenekleri ile diğer psikiyatrik bozukluklardan belirgin farklılıklar gösteren; kendine özgü özellikleri bulunan bir bozukluktur. En önemli farklılıklarından biri kadınlara özgü olması ve kadın cinsiyet hormonları ile olan ilişkisidir. Hormonal değişikliklerle olan ilişkisi sebebiyle, diğer psikiyatrik bozukluklardan farklı klinik görünüm, belirti çeşitliliği ve tedavi seçeneklerine sahiptir. PDB'nin geçmişi Hipokrat dönemine kadar uzanmasına rağmen, DSM-5'te depresif bozukluklar altında ayrı bir klinik tanı olarak sınıflandırılmıştır. Bu gözden geçirmede premenstrüel disforik bozukluk genel özellikleri, tarihçesi, DSM yolculuğu, etyolojisi, klinik görünümü, tanı süreçleri, diğer psikiyatrik bozukluklardan farklı yönleri ile tedavi seçenekleri, güncel yazın bilgileri eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.
Premenstruel Dysphoric Disorder
Premenstrual dysphoric disorder, which has been seen in all reproductive age women, at any time during the reproductive period; is a disorder with its own characteristics and it has significant differences from other psychiatric disorders because of its formation mechanism, symptom variability and different treatment options. One of the most important differences is that it is peculiar to women and is related to female sex hormones. Because of its relation to hormonal changes, it has different clinical appearance, symptom diversity and treatment options than other psychiatric disorders. Although the history of premenstrual dysphoric disorder extends to the hypocriteus period, it has been classed as a separate clinical diagnosis under depressive disorders in DSM-5. In this review, it is aimed to discuss the general features of premenstrual dysphoric disorder, history, dsm journey, etiology, clinical appearance, diagnostic processes, treatment options with different aspects from other psychiatric disorders in the light of current literature information.