Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2018;11(3):7-12
Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe Bozukluğu
M Kaçar, Ç Hocaoğlu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize
Yıkıcı duygudurum düzenleyememe bozukluğu (YDDB), Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal el kitabının (DSM-5) 5. baskısında yeni bir tanı olarak sunulmuştur. Temel semptom yineleyici ve ağır öfke patlamalarıdır. Yıkıcı duygudurum düzenleyememe bozukluğu kronik irrtabilitesi ve öfke patlamaları olan ama bipolar bozukluk özelliklerinde epizodu olmayan çocuklarda bipolar bozukluk yanlış tanılanmasını azaltmak için DSM-5'e dahil edilmiştir. Yıkıcı duygudurum düzenleyememe bozukluğunun tedavisi, bozukluğun etiyolojisinin iyi bir şekilde açıklanamaması nedeniyle semptomatik müdahalelere dayanmaktadır. Tedavide stimulanlar ve atipik antipsikotikler sıklıkla kullanılmaktadır. Farmakolojik tedavinin yanı sıra, psikoterapiler de YDDB'nin kombine tedavisine dahil edilebilir. Yıkıcı duygudurum düzenleyememe bozukluğu semptomlarının çocukların sosyal işlevselliğini ciddi ölçüde etkilediğini destekleyen çok fazla kanıt vardır. Bu olumsuz etkiler yetişkinlikte de devam edebilmektedir. Klinisyen ve araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, YDDB'li çocuk ve ergenler için özel olarak geliştirilmiş randomize kontrollü klinik çalışmalar gereklidir. Bu makalede YDDB'nin geçmişinin, tanısındaki önemli noktaların ve tedavisinin gozden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Disruptive Mood Dysregulation Disorder
Disruptive mood dysregulation disorder (DMDD) is presented as a new diagnosis at the 5th edition of the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). The main symptom is repetitive and severe temper bursts. Disruptive mood dysregulation disorder was included in DSM-5 to reduce misdiagnosis of bipolar disorder in children with chronic irritability and temper bursts but no episodes of bipolar disorder characteristics. The treatment of disruptive mood dysregulation disorder is based on symptomatic interventions because the etiology of the disorder is not well explained. Stimulants and atypical antipsychotics are frequently used in treatment. In addition to pharmacologic therapy, psychotherapies can be included in the combined treatment of DMDD. There is much evidence to support that symptoms of disruptive mood disorder severely affect children's social functioning. These adverse effects can continue in adulthood. In order to meet the needs of clinicians and researchers, randomized controlled clinical trials specifically developed for children and adolescents with DMDD are required. In this article, it is aimed that the past of the DMDD, the important points of the DMDD and the treatment are watched.