Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 11; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2018;11(4):59-65
Kadına Yönelik Şiddet
İM Atay
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
Kadına şiddet, tüm dünyada en önemli toplum sağlığı ve insan hakları sorunudur. Her yaş grubunda, her etnik kökende, ırkta ve her sosyoekonomik düzeyde kadına şiddet olgusuyla karşılaşılmaktadır. Fiziksel, sözel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak sınıflandırılabilen birçok şiddet tanımı, kadınları hem fiziksel hem de ruhsal olarak etkilemeye devam etmektedir. Kadına şiddeti öngörmede bireysel etkenler kadar, toplumsal nedenlerin anlaşılması gerekmektedir. Toplumsal algılar, şiddeti artırmada veya azaltmakta son derece önem arz etmektedir. Normalleştirilen, "meşrulaştırılan" kadına şiddet tutumları, nesiller boyunca aktarılarak kadını, çocukları, aileyi ve tüm toplumu derinden etkilemektedir. Şiddetin görünür en belirgin sonucu yaralanmalar ve hatta ölüm olabilirken; depresyon, anksiyete bozuklukları, travma ile ilişkili bozukluklar ve sonuçta intihar riskinde artış da ruhsal açıdan yine kadının yaşamını tehdit etmektedir. Sağlık çalışanları, sivil toplum örgütleri, politik yasal düzenlemelerin dahil edildiği geniş kapsamlı programlı stratejilerin geliştirilmesi, eşitlikçi cinsiyet rollerinin kabulünde ve kadına şiddeti önlemede son derece önemlidir.
Violence Against Women
Violence against women is a public health and human rights issue in the world. Violence is encountered in every age, ethnicity, race and socioeconomic level. Many definitions of violence categorized as physically, verbally, sexually, psychologically and economically continue to affect women physically and psychologically. It is necessary to understand social factors as well as individual factors in predicting violence of women. Social perceptions are extremely important in increasing or reducing violence. Normalized, "legitimized" attitudes towards women violence are transferred throughout generations; deeply affecting women, children, families and society. As the most obvious consequence of violence is injuries and even death; in terms of mental disorders depression, anxiety disorders, trauma-related disorders, and eventually increased risk of suicide are also threatening the life of women. Improving comprehensive programmatic strategies involving health workers, non-governmental organizations, political legal authorities is crucial in the approval of equil gender roles and prevention of violence against women.