Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi; 2018;4(1):60-66
Kronik Ruhsal Hastalıklar ve Ailenin Damgalanması
FŞ İnan, ZÇ Duman
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Damgalama kronik psikiyatri hastalarının primer bakım vereni konumundaki ailenin de önemli bir sorunudur. Toplumun ailelere yönelik önyargılı ve ayrımcı yaklaşımı "ikincil/dolaylı damgalama" şeklinde kavramsallaştırılmaktadır. Dolaylı damgalama doğrudan hastaya yönelik değildir ancak aile üyesi gibi hastanın bakımından sorumlu kişileri kapsayan toplumsal damgalamanın bir uzantısıdır. Damgalama deneyimleyen aileler; suçluluk, öz-değerde azalma, öfke, umutsuzluk, korku, utanç, yetersizlik gibi duygusal tepkiler ve ruhsal hastalığı gizleme, toplumsal geri çekilme, içe kapanma, depresyon, yaşam kalitesinde azalma ve artan yük deneyimlemektedirler. Ancak ailenin damgalanma deneyimi çok boyutlu ve karmaşık bir kavramdır. Ailede damgalama ve ayrımcılık kavramının anlaşılması, ailenin damgalamadan nasıl etkilendiğini anlamaya ve ailenin damgalanmasıyla mücadele etmeye yönelik programların geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.
Chronic Mental Illness and Family Stigma
Stigma is also a major problem for the family members who are the primary caregivers of chronic psychiatric patients. The prejudiced and discriminatory approach of the society towards the family is conceptualized as "courtesy/affiliate/family stigma". Courtesy stigma is not directly aimed at the patient but is an extension of social stigma involving people responsible for the care of the patient such as the family members. Families experiencing stigma experience emotional responses such as guilt, reduced self-worth (self-esteem/self-respect), shame, fear, worry, blame, sense of desperation, inability, concealing of the mental illness, social avoidance, discrimination, depression, decreased the family's quality of life and increased family burden. However, the stigma experience of a family is a multidimensional and complex concept. Understanding the concept of stigma and discrimination in the family will contribute to the development of programs aiming to understand how the family is affected by stigma and to combat stigmatization of the family.