Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi; 2018;4(1):39-47
Psikiyatri Hastalarının Bakım Vericilerinde Yük ve Baş Etme Stratejileri
H Arslantaş
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Bakım yükü" sıklıkla negatif olarak yorumlanan karmaşık bir kavramdır. Bu kavram daha çok bakım vericideki sonuçları ve etkileri açısından tanımlanmaktadır. Bakım vericideki duygusal, psikolojik, fiziksel ve ekonomik etkisi yanında; suçlanma, utanma, suçluluk hissi ve kendini suçlama gibi üzüntü verici kavramları da içermektedir. "Bakım yükü" kavramının açıklanmasında objektif (nesnel) ve subjektif (öznel) yük kavramlarından söz edilmektedir. Bakım yükünün artmasında/azalmasında cinsiyetin, etnisitenin ve kültürün, bakım vericinin sağlık durumunun ve yaşam kalitesinin, sosyal desteğin, hastanın negatif ve pozitif belirtilerinin etkili olduğu bildirilmektedir. Bakım vericiler yük ile baş etmede sorun odaklı ve duygu odaklı baş etme stratejileri kullanabilmektedirler. Sorun odaklı baş etme stratejileri içinde birey akılcı olarak, karşılaştığı soruna odaklanır ve mevcut kaynaklarını problemle nasıl baş edeceği ve sorunu nasıl çözebileceği yönünde yoğunlaştırarak kullanır. Duygu odaklı baş etme stratejilerinde ise sorunlarla baş etmede duygusal tepkiler ön plana çıkarılmaktadır. Bu tür baş etmede kişi duygusal tepkilerini dengede tutabilmek için çaba sarf etmektedir. Sorun odaklı baş etmede kişi sorunu ya da stres kaynağını çözmeye veya halletmeye çalışırken, duygu odaklı baş etmede sorunun veya stres kaynağının kendisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya çalışmaktadır. Hastalar için daha iyi tedavi sonuçlarına ulaşmak amacıyla ailelere yönelik olarak psikososyal girişimlerin; hastalara yönelik olarak da rehabilitasyon programlarının uygulanması bakımdaki yükü hafifletmede ve yükün getirdiği sorunlarla baş etmede önemli temel elementler olabilir. Hastaların ve bakım vericilerin ruh sağlıklarını korumak için bakım vericilere sağlanan desteği genişletme, bilgi sağlama ve tedavi planının içeriğine onları da katma zorunluluğu sağlık çalışanlarının ilgi alanı olmalıdır.
Burden and Coping Strategies of Psychiatric Patients' Caregivers
Burden of care" is a complex concept which is frequently interpreted negatively. This concept is defined generally in terms with its consequences on caregiver and its effects. As well as its emotional, psychological, physical and economical effects on caregiver; it also includes distressing concepts such as embarassment, guilt feelings, and self-recrimination. While explaining the concept "burden", objective and subjective burden concepts are used. It is reported that gender, ethnicity and culture, health status and quality of life of the caregiver, social support, positive and negative symptoms of the patient are effective in increasing/decreasing burden of care. Caregivers can use problem focused and emotion focused coping strategies in coping with burden. In problem focused coping, the individual wisely focuses to the problem he/she faces and uses current resources intensively for how to cope with that problem and how to solve that problem. In the emotional coping strategies, emotional reactions are brought into the forefront. In this kind of coping the person tries to keep his/her emotional reactions in balance. While in problem focused coping the person tries to solve the problem or source of stress, in emotion focused coping the person tries to reduce negative effects of the problem or source of stress. To reach better patient treatment outcomes; psychosocial interventions for families and rehabilitation programmes for patients can be main components in reducing burden and coping with problems which burden brings. Enlarging the support for caregivers, providing them information and including them into treatment plan should be a field of interest for health workers to protect mental health of patients and caregivers.