Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2018;5(1):17-23
Meme Kanseri Hastalarında Işığın Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisi
A Özkaraman, E Metcalfe, Ö Kersu, E Öztürk, N Köşgeroğlu, E Çolak, A Özen, GB Alparslan
Radiation Oncology Center, Eskişehir
Amaç: Bu araştırma radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda beyaz ışığın uyku ve yaşam kalitesine etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Randomize-kontrollü bu araştırmanın örneklemini ağrı, yorgunluk, depresyon ve anksiyete bildirmeyen, uyku kalitesi düşük hastalar oluşturdu. Araştırma verileri; Birey Tanıtıcı Özellikler Formu, Uyku ve Işık Uygulama Takip Formu, Beck Depresyon ölçeği, Beck Anksiyete ölçeği, Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu Yaşam Kalitesi Anketi (EORTC QLQ) C-30, Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi (PUKI), Sayısal Ağrı Değerlendirme skalası kullanılarak toplandı. Örneklem seçim ölçütlerine uyan hastalar (n=23) uygulama ve kontrol gruplarına randomizasyonu yapıldı. Uygulama grubuna 10,000 lux beyaz ışık/30 dakika/gün bir hafta süresince uygulanırken, kontrol grubunun istirahatı sağlandı. Her iki grup hastanın uyku ve yaşam kalitesi radyoterapiden önce ve radyoterapinin 8. gününde iki kez değerlendirildi. Bulgular: Radyoterapiye başlamadan önce ilk değerlendirmede her iki grubun ortalama PUKI puanı beşin üzerindeyken, radyoterapinin sekizinci gününde beş puanın altındaydı. İkinci değerlendirmede uygulama grubunun PUKI ortalama puanı kontrol grubuna göre daha düşüktü [(uygulama grubu=5,0±2,32, kontrol grubu=6,50±3,26), (U=85,000, p=0,260)]. Araştırmada uygulama ve kontrol gruplarında birinci değerlendirmeye göre ikinci değerlendirmede EORTC QLQ C-30 fonksiyonel alt boyut skoru artarken, semptom alt boyut skoru düştü, global sağlık skorunda bir değişiklik olmadı. Sonuç: Bu araştırmada radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda beyaz ışığın uyku ve yaşam kalitesine etkisinin olmadığı belirlendi.
The Effect of Light on Quality of Sleep and Life in Breast Cancer Patients
Objective: This study conducted to evaluate the effect of white spectrum light on sleep and life quality in breast cancer patients who received radiotherapy. Materials and Methods: The sample of this randomized controlled study consisted of patients with low sleep quality who did not report pain, fatigue, depression and anxiety. Research data were collected using by Individual Identification Feature Form, Sleep and Light Application Follow up Form, Beck Depression scale, Beck Anxiety scale, The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality-of-Life Questionnaire (EORTC QLQ) C-30, Pittsburg Sleep Quality index (PSQI) and Numerical Pain Rating scale. Patients who met the sampling selection criteria (n=23) were randomized in to the intervention and control groups. The control group patients were rested while the intervention group was applied to 10.000 lux white light/30 min/day in a week. Sleep and life quality of both groups of patients were assessed twice as before the radiotherapy and on the eighth day of radiotherapy. Results: The mean PSQI score of both groups was greater than five points at the first assessment performed before radiotherapy, on the eighth day of radiotherapy it was below five points. In the second assessment intervention group’s PSQI mean score was lower compared with the control group [(intervention group=5.0±2.32, control group=6.50±3.26), (U=85.000, p=0.260)]. In the study, while the EORTC QLQ C-30 functional subscale score increased in the second assessment according to the first assessment in the intervention and control groups, the symptom subscale score decreased and there was no change in the global health score. Conclusion: In this study, it was determined that white light does not affect on sleep and quality of life in patients with breast cancer who received radiotherapy.