Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 11; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2018;11(1):17-23
Elektrokonvülzif Terapinin Uygulama Teknikleri ve Etkinliği Gösteren Parametreler
BÇ Poyraz, A Yassa
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Elektrokonvülzif terapi (EKT), güvenli ve etkin bir tedavi olmayı sürdürmektedir. Günümüzde EKT'de temel uygulama bilateral yerleşim olup, farklı yerleşimler de uygulanabilmektedir. Verilen elektriksel uyaranın akım, gerilimi, empedans, enerji, yük gibi bileşenleri mevcuttur. Nöbet eşiğini yaş, cinsiyet, elektrod yerleşimi gibi değişkenler etkilemektedir. Uyarı doz stratejisi olarak sıklıkla doz titrasyon metodu ve önceden seçilmiş doz metodu uygulanır. Bu stratejilerin birbirine üstünlükleri vardır. Oluşan nöbet aktivitesi iktal motor cevap ve iktal EEG cevabı ile gözlemlenebilir. EKT ile indüklenen nöbetin EEG'si oldukça değişkenlik gösterebilir. Sıklıkla, karakteristik bir yapıda ilerler ve farklı evreleri tanımlanmıştır. Nöbet aktivitesinin anlaşılması ve gözlenebilmesi için oluşması muhtemel artefaktları tanımak gerekmektedir. EKT etkinliği; nöbet yeterliliği, postiktal supresyon indeksi, nöbet enerji indeksi, nöbet konkordans indeksi ile değerlendirmektedir.
Application Techniques and Efficiency Parameters of Electroconvulsive Therapy
Electroconvulsive therapy continues to be a safe and effective treatment. At present, the basic ECT placement is bilateral placement and different placements can be applied. The given electrical stimulus has components such as current, voltage, impedance, energy and charge. Variables such as age, sex, electrode placement can affect the seizure threshold. Two types of stimulus dosing strategies are generally the dose-titration method and the preselected-dose method. These strategies have advantages over each other. Seizure monitoring can be observed by ictal motor response and ictal electroencephalographic response. The appearance of the electroencephalogram during ECT-induced seizures can be variable. Characteristic evolution of EEG activity often occurs over the course of seizures and have many phases. It is needed to be able to differentiate between electrical activity arising from the brain and artifacts. Efficiency of ECT can be evaluated by seizure qualification, postictal supression index, seizure energy index and seizure concordance index.