Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(3):177-184
Dissosiyatif Bozuklukların Nörobiyolojisi ve Beyin Görüntüleme Çalışmaları
H Gül, Ö Öner
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
Dissosiasyon bilinç, algı, bellek, kimlik ve afektte bozulmaların eşlik ettiği heterojen karmaşıkbir durumdur. Dissosiasyonun altında yatan nörobiyolojik temel henüz yeterince anlaşılamamış olsa da eşlik ettiği hastalıklarla ilgili nörogörüntüleme çalışmaları (depersonalizasyon/ derealizasyon bozukluğu, disosiatif kimlik bozukluğu ve posttravmatik stres bozukluğu) beyindeki değişimlerle ilgili değerli bilgiler sunmaktadır. Bu derlemede belirtilen hastalıklarla ilgili çalışmalar ışığında dissosiasyonun nörobiyolojik modelleri ele alınmıştır.
Neurobiology and Brain Imaging Studies of Dissociative Disorders
Dissociation is a complex heterogeneous phenomenon which involves disruptions of usually integrated functions of consciousness, perception, memory, identity, and affect. Neurobiological underpinnings of dissociation is still remain elusive but neuroimaging studies in disorders characterized by high dissociation (depersonalization/derealization disorder, dissociative identity disorder and posttraumatic stress disorder) provides valuable insight into brain alterations possibly underlying dissociation. In this review, we provide an overview of neurobiological models of dissociation, primarily based on research of disorders mentioned above.