Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(2):88-93
Depresyon Tedavisinde Transkraniyal Manyetik Uyarım Uygulama Protokolleri
GH Sayar, O Karamustafalıoğlu
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi uygulanacak hastalarda tedavinin başlangıcında uyarım şiddeti, sıklığı, her bir uyarım dizisinin süresi, her bir tedavi seansında verilen uyarım dizilerinin toplam sayısı, dizi aralığı, uyarım bölgesi gibi uyarım parametrelerinin belirlenmesi gerekir. Bunların seçimi bireysel hasta bazında yapılmalıdır, fakat bazı kabul gören standart protokoller de bulunmaktadır. Bu yazıda depresyon tedavisinde uygulanan farklı parametreler ele alınacaktır. Ayrıca TMU tedavisine uygunluğunu ve uygulama parametrelerini değerlendirmede hastanın kliniği ile ilişkili bazı faktörler de önem taşımaktadır. Hastalık aşaması ve tedavi direnci, önceki biyolojik tedavi denemelerinin nitelikleri, hastanın yaşı, varsa eş zamanlı nörolojik hastalığı, ağrıya olan hassasiyeti, almakta olduğu eşzamanlı ilaç tedavileri gibi klinik karar süreçlerini etkileyen faktörlere de kısaca değinilecektir.
Transcranial Magnetic Stimulation Protocols for Treatment of Depression
At the beginning of a treatment course with transcranial magnetic stimulation (TMS) a variety of parameters for treatment, such as intensity of stimulation, frequency of stimulation, duration of each stimulation train, total number of stimulation trains provided in each treatment session, inter-train interval, site of stimulation must be determined. The choice of these parameters should be made on an individual patient basis but may be determined by established protocols. Several parameters of TMS as a treatment choice for depression will be discussed in this review. Also several factors related to the clinical status of the patient are important while determining the TMS parameters. We will briefly discuss these factors, such as stage of disorder, resistance to treatment, qualities of the previous biological treatments, age of the patient, comorbid neurological diseases, tolerance to pain, the ongoing medications.