Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2017;4(1):75-117
Ergenlerde İnternet ve Problemli İnternet Kullanım Davranışının İncelenmesi
A Günlü, AA Ceyhan
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir
Araştırmada ergenlerin genel internet kullanım davranışlarının, internet ortamında oyun oynama davranışlarının betimlenmesi ve bu davranışlar bakımından problemli internet kullanım düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada genel internet kullanım süresi, internette oyun oynama süresi, problemli internet kullanım düzeyi ile erteleme davranışı arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve ergenlerin internet hakkındaki görüşlerinin nitel olarak betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 1088 lise öğrencisinden oluşmuştur. Veriler “Problemli İnternet Kullanım Ölçeği-Ergen”, “Genel Erteleme Ölçeği”, “Akademik Erteleme Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Anketi” ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ergenlerin günlük internet kullanım süresi ortalaması 3.42 saattir ve internet kullanım süresi arttıkça problemli internet kullanım düzeyleri artmaktadır. Ergenler en çok cep telefonu ile internet kullanmaktadır ve cep telefonu kullananların problemli internet kullanım düzeyi daha yüksektir. Ergenler interneti en çok “eğlenmek-vakit geçirmek” için kullanmaktadırlar ve bu amaçla internet kullananların problemli internet kullanım düzeyi daha yüksektir. Problemli internet kullanımı ile genel erteleme düzeyi ve akademik erteleme arasında ise pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca ergenler interneti en çok “bilgi elde etme aracı” olarak görmektedirler. Ergenler internetin olumlu etkisini en çok “bilgi elde etmeyi sağlamak” ve olumsuz etkisini ise en çok “boşa zaman kaybettirmek” olarak ifade etmektedirler.
Investigating Adolescents’ Behaviors on the Internet and Problematic Internet Usage*
This research aims to define adolescents’ general Internet usage and online gaming behaviors and to investigate their problematic Internet usage levels in terms of these behaviors. Moreover, the research intends to examine the relationships among duration of general Internet usage, duration of online gaming, problematic Internet usage levels, and procrastination, as well as qualitatively define adolescents’ opinions about the Internet. In the research, the study group consists of 1,088 high-school students. Data was collected by means of the Problematic Internet Usage Scale-Adolescent, General Procrastination Scale, Academic Procrastination Scale, and Personal Information Questionnaire. According to the research results, adolescents’ average duration of daily Internet usage is 3.42 hours and the longer the Internet is used for, the higher their levels of problematic Internet usage. Adolescents use the Internet most commonly on their cellphones, and cellphone users have higher problematic Internet usage levels. Adolescents use the Internet mainly “to have fun – pass time,” and those who use the Internet for these purposes have higher problematic Internet usage levels. A low-level and positively significant relationship exists for problematic Internet usage levels with general procrastination and academic procrastination. Furthermore, adolescents mostly see the Internet as “a tool for obtaining information”. They mostly state the Internet’s positive effect as “Internet lets me obtain information” and its negative effect as “causing me to waste time”.