Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(1):37-43
Diğer Demanslar
ETÖ Kızıl
Ankara Üniversitesi, Ankara
Bu yazıda Alzheimer Hastalığı, frontotemporal ve Lewy cisimcikli demanslardan daha nadir görülen diğer demans çeşitlerinin, Parkinson hastalığı demansı, idiopatik normal basınçlı hidrosefali, sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı, Huntington hastalığı ve kronik travmatik ensefalopatinin ele alınması amaçlanmıştır. Bu bozuklukların ortak özellikleri bilişsel, motor ve davranışsal belirtilere yol açmaları ve neden oldukları demans sendromunun Alzheimer hastalığında görülenden oldukça farklı olmasıdır.
Other Dementias
In this paper, other dementia types, which are less prevalent than Alzheimers disease, frontotemporal and Lewy body dementias will be discussed. These are, Parkinsons disease dementia, idiopathic normal pressure hydrocephalus, sporadic Creutzfeldt-Jakob disease, Hun tingtons disease and chronic traumatic encephalopathy. These disorders have some common features like causing cognitive, behavioral and motor symptoms and leading to a dementia syndrome quite different from the one that is seen in Alzheimer's disease.