Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(1):22-27
Major ve Minor Nörokognitif Bozukluklar: Vasküler Demans
SU Kaymak, ŞA Korkmaz
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Vasküler Demans (VaD) Alzheimer Demansı'ndan sonra en sık demans nedenidir. Günümüzde vasküler demans kavramı ve içerisinde yer alan multiinfarkt demans, serebrovasküler kaynaklı bilişsel bozukluk kavramları yerini, vasküler kognitif bozukluk terminolojisine bırakmaktadır. Klinik görünüm vasküler patolojilerin gelişim şekli, yerleşimi, büyüklüğü, bireyin önceki kardiyovasküler ve bilişsel alt yapısına göre farklılık gösterir. Vasküler nörokognitif bozukluk tanısı, bir ya da daha fazla serebrovasküler olayla zamansal ilişki gösteren dikkat ve frontal yürütücü işlev alanlarında kognitif bozulma, anamnez, muayene veya nörogörüntülemede kliniği açıklayabilecek serebrovasküler hastalık kanıtı olduğu durumlarda akla gelmelidir. Kardiyovasküler risk faktörlerinin VaD için de geçerli olduğu ve hastalığın önlenmesinde bu risk faktörlerinin iyi yönetilmesinin bir rol oynayacağı söylenebilir.
Major and Minor Neurocognitive Disorders: Vascular Dementia
Vascular dementia (VaD) is one of the most prevalent dementia after Alzheimer's disease. Contemporarily, the concept of VaD, and its comprise multiinfarct dementia, cognitive dementia due to serebrovascular events, substitute with the terminology of "vascular neurocognitive disorder". Clinical appearance is different depending on development process of the vascular pathology, location, size, previous background of cardiovascular and cognitive of the individual. Diagnosis of the vascular neurocognitive disorder should come to mind when there are attention and frontal executive dysfunction which are temporarily related to one or more cerebrovascular events and there are evidences of a serebrovascular disease in the medical story and examination and neuroimaging which explains the clinic of the patient. Cardiovasculary risk factors are relevant for the VaD too and good management of these risk factors may have a role to prevent from the VaD.