Dergi Ara >>
Yıl:2016; Cilt: 9; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2016;9(4):42-47
Alzheimer Demansı: Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavisi
EŞ Cankurtaran, A Çayköylü
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
Bellek, dil, yürütücü işlevler ve uzamsal-görsel yeteneklerden en az birinin bozulması sonucu ortaya çıkan klinik tablo demans olarak adlandırılır. En sık görülen demans tipi Alzheimer demansıdır. Alzheimer Hastalığı (AH) tanısı pratik olarak tıbbi hikaye, fizik muayene, laboratuvar tesleri ile konulmaktadır. Sinsi başlayan, yavaş kötüleşen bellek bozukluğu ve en az başka 1 alanda daha bilişsel bozukluk varsa AH tanısı düşünülmelidir. Bellek bozukluğu yeni bilgi öğrenme ve geri çağırmada bozuklukla karakterizedir ve hipokampüs ile diğer mediyal temporal lob yapılarında hasar ile ilişkilidir. Klinik değerlendirmede hastalığın evresine göre yavaş ilerleyen unutkanlığa eşlik eden depresyon, apati, anksiyete, ajitasyon, psikotik belirtiler (sanrı ve varsanılar), sürekli dolaşma, agresyon gibi nöropsikiyatrik belirtiler görülebilir. Alzheimer Hastalığı'nın tedavisinde asetilkolin esteraz inhibitörleri ve memantin kullanılmaktadır. Erken evrede sadece asetilkolin esteraz inhibitörü verilmelidir. Orta ve ileri evrede ise asetilkolin esteraz inhibitörüyle birlikte memantin verilmektedir.
Alzheimer's Disease: Diagnosis, Differential Diagnosis and Treatment
A significant detoriation in the cognitive functions such as memory, language, executive function and special- visual functions has been termed as dementia. The most common type of dementia is Alzheimer's Disease (AD). The diagnosis of AD is based on a careful medical history, a physical examination, laboratory tests and brain imaging. The loss of memory, especially for learning and retaining new information, reflects impaired function in the hippocampus and other medial temporal lobe structures. As the disease progresses, behavioral problems such as depression, apathy, anxiety, agitation, psychosis (delusions and hallucinations), wandering, and aggression frequently emerged. Acetylcholinesterase inhibitor therapy and memantine has been used for the treatment of AD. In the early phase of the AD, only acetylcholinesterase inhibitors are recommended. In the middle and late phases of the disease, both acetylcholinesterase inhibitors and memantine could be prescribed.