Dergi Ara >>
Yıl:2016; Cilt: 3; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2016;3(1):29-53
Türkiye’deki Genç Yetişkinlerde İnternet Bağımlılığı:Yalnızlık ve Sanal Ortam Yalnızlık Bağlamında Bir İnceleme
D Ümmet, F Ekşi
Marmara Üniversitesi, İstanbul
Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki genç yetişkinlerde reel yaşamdaki yalnızlık ile sanal ortamdaki yalnızlık arasındaki ilişkileri ve reel yaşam yalnızlık ile sanal yalnızlığın internet bağımlılığı üzerindeki yordayıcı etkisini ortaya koymaktır. Verileri toplamak amacıyla internet bağımlılığı ölçeği, UCLA yalnızlık ölçeği ve sanal ortam yalnızlık ölçeği kullanılmıştır. Marmara Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesinde eğitimlerine devam eden ve yaş ortalamaları 20,64 olan 237 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Yapılan istatistiksel analizler göstermektedir ki reel yaşam yalnızlık ile sanal ortam yalnızlık ölçeği sanal paylaşım ve sanal sosyalleşme alt boyutları arasında pozitif, sanal yalnızlık alt boyutu arasında ise negatif manidar ilişkiler bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre reel yaşam yalnızlığı ve sanal ortam yalnızlığı (tüm alt boyutları ile) genç yetişkinlerin internet bağımlılığını (kontrol kaybı, tolerans geliştirme ve sosyal ilişkilerde bozulma) yüksek oranda yordamaktadır. Elde edilen bulgular literatür ve diğer çalışmalar çerçevesinde tartışılarak öneriler getirilmiştir.
Internet Addiction in Young Adults in Turkey: Loneliness and Virtual-Environment Loneliness
The purpose of this research is to reveal the relationships in Turkey between young adults’ loneliness in real life and loneliness in virtual environments, as well as to reveal the predictive effect of real-life and virtual loneliness on Internet addiction. The Internet Addiction, UCLA Loneliness, and Virtual-Environment Loneliness Scales were used in order to collect data. A total of 237 students, whose average age was 20.64 and were continuing their education at Marmara and Istanbul Medeniyet Universities, constituted the study group of the research. The statistical analyses that were performed showed a positive meaningful relationship for real-life loneliness with the Virtual Environment Loneliness Scale’s sub-dimensions of virtual sharing and virtual socialization, and a negative meaningful relationship with its sub-dimension of virtual loneliness. According to the survey, real-life loneliness and virtual-environment loneliness (through all sub-dimensions) significantly predict Internet addiction in young adults (loss of control, tolerance development, and deterioration in social relations). Suggestions have been made through a discussion of the obtained findings related to the literature and other studies.