Dergi Ara >>
Yıl:2016; Cilt: 9; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2016;9(2):23-30
Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Klinik Biyokimya
T Öznur
GATA, Ankara
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)'nun ortaya çıkışında ve devam etmesinde travmatik stresöre ait özellikler (süre, şiddet, anlam) ile bireysel yatkınlıkların önemli rolü olduğu kabul edilir. Bu açıdan tek başına stresörün varlığı TSSB'nin ortaya çıkışına yol açmaz. Birey açısından olayın travmatik özelliğini olayın psikolojik, biyolojik açıdan olayın nasıl yorumlandığı belirler. Bu gözden geçirmede stresör yaşam olayının biyokimyasal olarak hangi süreçleri başlattığı, nasıl düzenlendiği, anormal tepkilerin oluşumu ve TSSB kliniğiyle ilişkisi, biyokimyasal süreçleri hedef alan yeni tedavi arayışları ele alınmaktadır. Ayrıca TSSB olgularında önceden var olduğu ortaya konulmuş bireysel duyarlılıkların biyolojik alt yapısı güncel literatür ışığında tartışılmıştır. Hastaların sahip olduğu bireysel farklılıklar (stresörün çeşidi, genetik özellikler ve geçmiş travmatik yaşam olayları), TSSB alt tiplerinde farklı biyolojik süreçlerin ön planda olması ve araştırmalarda farklı ölçüm yöntemlerinin kullanımı birbiriyle çelişen biyokimyasal anormalliklerin saptanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle araştırma sonuçlarının dikkatli bir şekilde yorumlanması gerekmektedir. Günümüzde TSSB'nin biyolojik süreçlerine ilişkin araştırmaların sınırları başarılı psikoterapi yöntemlerinin biyolojik etkinlik mekanizmalarının aydınlatılmasına kadar genişlemiştir.
Post-traumatic Stress Disorder and Clinical Chemistry
Traumatic stressors related features (duration, intensity, sense) and individual predisposition considered to have an important role on the emergence and continuation of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). From this point, only the presence of stressor does not lead to the emergence of PTSD. For individuals, traumatic feature of the event had been determined by how the event was interpreted psychologically and biologically. In this review, which biochemical processes were initiated and organized by stressor life events, the formation of abnormal reactions and their relationship with the PTSD symptoms, and the researches for new treatments targeting the biochemical processes had been mentioned. Also, biological structure of individual susceptibility in PTSD patients had been discussed with the light of the current informations. Individual differences of patients (types of stressors, genetic characteristics and history of traumatic life events), to be at the forefront of various biological processes in PTSD subtypes and the use of different measurement methods in the researches lead to the detection of conflicting biochemical abnormalities. Therefore, the results of the researches should be interpreted carefully. Today, boundaries of the researches about biological processes of PTSD have been extended up to the elucidating of the biological activity mechanisms of psychotherapy methods.