Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2003;11(2):19-28
Öfke ve öfke yönetimi
Ç Soykan
Psikolojik Müdahale Değerlendirme ve Eğttım Merkezi Ankara
Genel olarak öfke doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan bek­lentilere verilen duygusal tepkidir Öfke diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı olarak ifade edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici olabilen bir duygudur An­cak öfke kontrol edilemeyen ve yıkıcı bir bi­çimde davranışlara yansıyarak saldırgan ve son derece tahrip edici tepkilere dönüşme potansi­yeline sahiptir Bu gun için ev içi şiddet olgula­rında, çocuk tacız ve istismarlarında, terör olay­larında, sokak kavgalarında ve trafikte sağlıklı olarak ifade edilemeyen öfke duygularının etkisi görülmektedir Genelde insanlar öfke ile ilgili olarak ne kadar sıkıntıları olsa da genellikle bu­nu kabul edip konuyla ilgili yardım istemek yeri­ne öfke ve benzeri duygularını daha çok bastrmaya, inkar etmeye ve yok saymaya çalışırlar Bir çok çalışmada sağlıklı biçimde ifade edilemeyen ve bastırılmaya çalışılan öfkenin ise kro­nik kalp damar hastalıklarına, baş ağrısına, yük­sek tansiyona ve mide hastalıklarına yol açarak kışının fiziksel sağlığı için ciddi tehditler oluştur­duğu tanımlanmaktadır Öfkenin ne bastırılması ne de inkar edilmesi sağlıklı ve etkili bir ifade yo­lu olarak görülmemektedir Sonuçta her tur öfke­nin kişiyi uyarıcı, koruyucu veya harekete geçirici bir işlevi vardır Dolayısıyla öfke organizmayı bir problem olduğunda uyarır ve kendisine zarar vericı veya saldırgan davranma eğiliminden kişi­yi haberdar etmede etkin bir rol oynar. fkenin sağlıklı olarak yaşanıp ve yonetilebılmesı için kabul edilmesi, nedenlerinin ve biçiminin anlaşıl­ması ve kesinlikle saldırgan biçimlerde ifadesi­nin kontrol edilmesi gereklidir
Anger and Anger Management
Anger is an expression of emotion in response to unsatisfied wishes, unwanted results and unfulfilled expectations Similar to all other emotional expressions, anger is a natural and universal feeling that may improve communication if expressed appropriately On the other hand, uncontrolled and destructive anger may lead to aggressive and highly distruptive behaviour The impacts of uncontrolled anger can be seen domestic violence, child abuse, street and traffic fights Overall, people usually do not ask for help when they feel that they have problems with their anger, instead, they prefer to suppress, deny or behave overtly aggressively Unhealthy suppression of anger also causes many health problems including hypertention, headache and gastrointestinal symptoms Neither suppression nor overexpression of aggression appears to be a healthy and efficious means of expressing anger Although anger is a signal for the organism that alerts itself for a danger or a problem, it may also alerts the person himself about the destructiveness evoked by anger In conclusion, anger should be experienced appropriately, be understood and managed accordingly