Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2003;11(2):7-18
Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların hemşirelik bakım hizmetinden beklentileri ve karşılama durumu
F Öz
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatrı Hemşireliği ABD
Amaç: Çalışmada, psikiyatrı kliniğinde ya­tan hastaların hemşirelik bakım hizmetinden beklentileri ve karşılanma durumunun belirlen­mesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kontrol gruplu ta­nımlayıcı türde yapılan çalışmada, veriler araş­tırmacı tarafından oluşturulan Soru Formu kul­lanılarak görüşme yöntemiyle toplanmıştır Ça­lışmanın orneklemınj bir üniversite hastanesi psikiyatrı kliniğinde yatan 95 hasta ile kontroi grubu olarak cerrahı kliniklerinden seçilen 95 hasta oluşturmuştur. Verilerin değerlendirilme­sinde yüzdelik ve Kı-kare Testi kullanılmıştır Bulgular: Gunluk yaşam aktıvıtelerının yerine getirilmesine ilişkin beklentiler her ıkt grupta ol­dukça duşuk olmakla birlikte, psikiyatrı klini­ğinde yatan hastaların cerrahı kliniklerinde ya­tan hastalara gore turn beklentileri yüksek bu­lunmuştur Her ıkı grupta da hastaların beklenti­lerinin karşılanma durumları daha yüksek, karşılanmama durumu ise oldukça düşüktür Yaş ile "hastaneye kabul sırasındaki beklentiler, aktı-vıteye, cinsellik ve olumle ilgili duyguların ifade­sine yardım ve bu duyguların ele alınması" bek­lentileri arasındaki fark her ıkı grupta da istatis­tiksel olarak anlamlıdır Yaş ile "gunluk yaşam aktıvıtelerını sürdürmeye, sosyal aktıvıtelere, zi­yaretçilere, tedavi edici ortama, tedaviye ve kontrole" ilişkin beklentiler arasındaki fark yal­nızca cerrahı grubunda anlamlıdır Cinsiyet ile psikiyatrı grubunda "yatışa ilişkin dirençlerin ele alınması, uğraşılarını sürdürmeye yardım, has­talığı hakkında bilgi aima, ortamın güvenliğinin sağlanması, sosyal beceri kazanma arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır Cerrahı gru­bunda ise cinsiyet ile "dirençlerin ve olumle ilgili duyguların ele alınması, toplantılarda sorumlu­luk alma, hastalığı hakkında bilgi alma, sosyal beceri kazanma, desteklenme ve motive edil­me" beklentileri arasındaki fark istatistiksel ola­rak anlamlı değil, ancak diğerleri anlamlıdır.
The Patients' Expectations from Nursing Care in Psychiatric Clinic and Level to be Met
Objective: This is a descriptive study with control group for defining that psychiatric patients' expectations from nursing care and level of to be met Method: Data were collected with interview approach using the questionnaire formed by researcher 95 patient who are patients in psychiatric clinic of a university hospital and 95 patient who are control group in surgery clinic were consisted the sample of research Percentage and Khi-square test were used in statistical analysis Results: The expectations of maintenance daily life activities were low in both of groups, however, psychiatric patients' all expectations were found higher than patients tn surgery clinics In both of groups, level to be met of patients' expectations is more high and not being received state is rather low Difference between age and ' accep\\ to hospital, help to activity, sexuality, and death related to feelings and handle these feelings" expectations are meaningful as statistically in both of groups Difference between age and to maintenance the daily life activities, social activities, visitors, therapeutic mihue, cure and control related to expectations are meaningful for only surgical group Difference between gender and to handle resistance, to help maintaining occupation, to inform about disease, to supply milieu security, to win social skills are meaningful as statisticall.y However, in surgical group difference between gender "to handle resistance and feelings about death, to take responsibility in meetings, to inform about disease, to win social skills, to be supported and to be motivated" expectations aren't meaningful as statistically but in other expectations these are meaningful