Dergi Ara >>
Yıl:1988; Cilt: 6; Sayı: 23>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Dergisi; 1988;6(23):3-13
Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri Için Geçerliği, Güvenirliği
N Hisli
Bilkent Üniversitesi, Ankara
Bu araştırmanın amacı Batı’da depresyon üzerine yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan Beck Depresyon Envanteri’nin Türk Üniversite öğrencileri üzerindeki geçerlik ve güvenirliğini araştırmaktır. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan 259 ikinci sınıf öğrencisi, araştırmanın örneklerini oluşturmuştur. Öğrencilerin yaş ranjı 17-23 arasında değişmektedir. Beck depresyon envanterinin güvenirliği bu çalışmada madde analizi ve yarıya bölme teknikleriyle incelenmiş ve bu korelasyon katsayıları sırayla r=.80 ve r=.74 olarak bulunmuştur, ölçeğin geçerliği birlikte geçerlik yöntemiyle saptanmaya çalışılmış ve kriter olarak MMPI-D Skalası kullanılmıştır. İki ölçek arasındaki Pearson korelasyon katsayısı ise r=.50 dir. Elde edilen bu güvenirlik ve geçerlik katsayıları Batı’da bu amaçla yapılmış çalışmalarla tutarlıdır. Bu çalışmada, BDI için elde edilen faktör yapısı da yine Batıda üniversite öğrencileriyle yapılmış çalışmalarda elde edilen faktör yapısına benzemektedir. Cinsiyet ve yaşa göre yapılan karşılaştırmalar sonucunda her iki değişkene göre BDI ortalamaları arasında bir farklılık çıkmamış; ölçekten alınan 17 ve üzerindeki puanların normalin üzerinde depresyonu belirleyen kesme noktaları olarak alınabileceği görülmüştür.