Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(4):38-46
Bir Gözden Geçirme: Sınırda Kişilik Bozukluğu ve Diyalektik Davranışçı Terapi
AE Sargın, M Sargın
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
Sınırda kişilik bozukluğu ergenlik ya da genç erişkinlikte başlayan, kişilerarası ilişkilerde, benlik saygısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüsellik ile kendisini gösteren yaygın bir örüntüdür. Sınırda kişilik bozukluğu hastaları eksen I tanıları ile olduğu gibi, intihar düşünceleri, duygusal dalgalanmalar, kişilerarası ilişki problemleri gibi nedenlerle de psikiyatriye başvurabilirler. Diğer psikoterapi türleri ile karşılaştırıldığında, ilk olarak kronik, intihara meyilli, sınırda kişilik bozukluğu hastaları için Marsha Linehan tarafından geliştirilen Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT) daha ümit vaadedici görünmektedir. DDT'nin temel ilkeleri diyalektik, Uzakdoğu'dan köken alan farkındalık temelli alıştırmalar ve davranışçılık üzerine kurulmuştur. DDT, sınırda kişilik bozukluğunun etyolojisi ile ilgili biyolojik hassasiyet ile değersizleştirici çevrenin etkileşimine vurgu yapan biyososyal modeli öne sürmektedir. DDT'nin standart tedavi protokolü ise bireysel terapi, beceri eğitimi, telefon görüşmeleri ve konsültasyon ekibinin toplantılarından oluşmaktadır. Bu yazıda biyososyal model ve tedavi modalitelerine değinildikten sonra, DDT'nin sınırda kişilik bozukluğundaki etkinliği mevcut literatür bilgisi ışığında gözden geçirilecektir.
Borderline Personality Disorder and Dialectical Behavioural Therapy: A Review
Borderline personality disorder (BPD) is a pervasive pattern of instability of interpersonal relationships, selfimage, affects and marked impulsivity beginning by early adulthood. BPD patients may apply to psychiatry with emotional instability, suicidal thoughts and interpersonal problems as well as axis I disorders. Compared to other types of psychotherapies, Dialectical Behavioral Therapy (DBT) who was developed by Marsha Linehan for chronically suicidal BPD patients, seems more promising. The main principles of DBT are based on dialectics, mindfulness based exercises rooted from fareast and behaviorism. DBT suggests the biosocial model which emphasizes the interaction between the biological vulnerability and the invalidating environment as the etiology of BPD. The standart treatment protocol of DBT consists of individual psychotherapy, skills training, phone calls and consultation meetings. In this article, after mentioning the biosocial model and the treatment modalities, the effectiveness of DBT in BPD treatment will be reviewed in light of recent literature.