Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(4):9-21
Kişilik Bozukluğunda Psikodinamik Terapi
GÖ Bilgili
Mersin Üniversitesi, Mersin
Kişilik bozukluğu tanısı konan bireyler, kendileri ve diğerleri hakkındaki algılarını, düşüncelerini, dürtü ve duygulanım düzenlemelerini, kişilerarası ve diğer sosyal rol işlevlerini etkileyen yaygın ve uzun süreli özelliklere sahiptirler. Yanı sıra, ruh sağlığı hizmetlerini yoğun biçimde kullanırlar. Hem klinik hem de ekonomik açıdan psikodinamik terapiden yeterli düzeyde yarar sağlayacak hastaları ayırt etmek önemlidir. Dolayısıyla bu yazıda, kişilik bozukluklarının psikodinamik terapisini gözden geçirmek ve bu alanda hatırı sayılır ölçüde deneysel kanıta sahip olduklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bağlanma, özellikle son 20 yılda, kişilerarası işlev bozukluğunun baskın olduğu kişilik bozuklukları açısından yoğun biçimde araştırılmış, kişilerarası ilişkilerin sürekli kalıplarını anlamada verimli bir kavram olmuştur. Bu nedenle, olgun zihinselleştirme biçimlerine geçişi arttırma yoluyla kişilerarası işlevsellikteki güçlükleri azaltmak üzere tasarlanan psikodinamik terapi temelli tedavi modellerinden de kısaca söz edilmiştir.
Psychodynamic Therapy for Personality Disorders
Individuals with personality disorders have pervasive and long-standing traits affecting their perception and thinking about themselves and others, their impulse and affect regulation, and their interpersonal and other social role functioning. They are also heavy users of mental health resources. From both a clinical and a health-economic perspective it is important to distinguish between patients who will benefit sufficiently from psychodynamic therapy. Therefore one intent of this paper is to provide an overview of psychodynamic therapy for personality disorders, and another is to show that they have considerable empirical support. Attachment has been a fruitful concept in understanding enduring templates for interpersonal relationships, and it has been studied vigorously for the last 20 years in respect to personality disorders where impairment of interpersonal functioning is paramount. Thus psychodynamic therapy based treatment models designed to ameliorate difficulties in interpersonal functioning through the medium of increased access to mature forms of mentalization is also reviewed briefly.