Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(4):1-8
Kişilik Bozukluklarında Bilişsel Terapi
K Özdel
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Kişilik bozuklukları, süreğen uyumsal olmayan davranış, biliş ve içsel yaşantılarla karakterize bir grup ruhsal bozukluktur. Bu işlevsiz deseni oluşturan tutum ve davranışlar birçok bağlamda sergilenir ve bireyin içinde yaşadığı kültürde kabul gören davranış ve tutum kalıplarından belirgin bir şekilde ayrışır. Bu desenler katıdır ve özellikle kişiler arası alanda belirgin sıkıntı ve özürlülükle ilişkilidir. Kişilik bozuklukları bizzat kendileri bireyler ve çevreleri için yük olmalarının yanı sıra birlikte olduğunda diğer ruhsal bozuklukların tedavisinde zorlu bir direnç etmenidir. Kişilik bozukluklarının bilişsel teorisine göre, çeşitli işlevsiz şemalar içine gömülmüş belli temel inançlar her bir kişilik bozukluğu için ana etmenlerdir. Biz bu gözden geçirmede bilişsel teori lensinden kişilik bozukluklarını ve kişilik bozukluklarının tedavisi için temel tedavi unsurlarını anlamak için bir çerçeve çizmeyi amaçladık.
Cognitive Therapy in Personality Disorders
Personality disorders are a class of psychiatric disorders characterized by enduring maladaptive patterns of behavior, cognition, and inner experience. These dysfunctional patterns of conducts and attitudes are exhibited across many contexts and deviating markedly from those accepted by the individual's culture. These patterns are inflexible and associated with significant distress or disability especially in interpersonal area. Personality disorders themselves are not only burden for individuals and important others, but also very problematic resistance factors for the treatment of mental disorders when accompany them. According to the cognitive theory of personality disorders, distinct core beliefs which are embedded in various dysfunctional schemas represent the main factors for individual personality disorders. In this review, we intend to draw a framework in order to understand personality disorders thorough the lens of cognitive theory, and basic treatment elements to personality disorders.