Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(3):22-28
Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Genetik ve Nörogörüntüleme Bulguları
M Yıldız
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat
Daha önce sosyal fobi olarak adlandırılan sosyal anksiyete bozukluğu (SAB), kişinin başkaları tarafından izlendiğini hissettiği ve insanların olumsuz değerlendirmelerinden çekindiği ortamlardan aşırı biçimde korkması ve/veya kaçınmasıyla karakterize bir bozukluktur. SAB'ın 12 aylık ve yaşam boyu prevelansı sırasıyla %7,1 ve %12,1 olup kadınlarda daha sık görülmektedir. SAB'ın nedenleri tam olarak bilinmemektedir ancak pozitif aile öyküsü, strese duyarlılık ve kişilik özellikleri gibi bir çok risk faktörünün SAB'na yatkınlığı artırdığı gösterilmiştir. Son yıllarda SAB'ın genetik temelinin ve nörobiyolojisinin anlaşılması için birçok araştırma yapılmıştır. Bu gözden geçirmenin ilk bölümünde SAB'nun genetik temelinden bahsedilecek, ikinci kısımda ise SAB'ın nörobiyolojisini daha iyi anlamamıza katkıda bulunan nörogörüntüleme çalışmaları gözden geçirilecektir.
Genetics and Neuroimaging Findings in Social Anxiety Disorder
Social anxiety disorder (SAD), formerly referred as social phobia, is characterized by an excessive fear and/or avoidance in situations in which an individual feels scrutinized by others and is fearful of a negative evaluation by others. SAD has a prevelance of 12-month and life-time 7.1% and 12.1% respectively, with higher prevelance in females. The causes of SAD is not exactly known but wide range of risk factors including positive family history, stres reactivity and temperal traits have been shown to enhance vulnerability to SAD. In recent years, a growing body of research has been made in order to understand the genetic basis and neurobiology of SAD. In the first part of this review, genetic basis of SAD wil be mentioned and the second part will review the neuroimaging studies which has contributed to a beter understanding of the neurobiology of SAD.